Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong đá móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ những yếu tố địa chất ảnh hưởng tới khả năng thu hồi dầu; từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi đối với thân dầu trong móng nứt nẻ trước Kainozoi mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ******************** Đặng Ngọc Quý ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ THU HỒI ĐỐI VỚI THÂN DẦU TRONG ĐÁ MÓNG NỨT NẺ MỎ SƯ TỬ ĐEN VÀ SƯ TỬ VÀNG Ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT Hà Nội – 2014 Công trình được hoàn thành tại: Bộ môn Địa chất dầu - Khoa Dầu khí Trường Đại học Mỏ - Địa chất NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. TS. Phan Từ Cơ: Trường Đại học Mỏ - Địa Chất 2. PGS-TS. Hoàng Văn Quý: Hội Dầu khí Việt Nam à Nội Phản biện 1: TS. Cù Minh Hoàng - Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Nước ngoài Phản biện 2: TS. Cù Xuân Bảo - Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ Phản biện 3: Nguyễn Văn Phơn - Hội Dầu khí Việt Nam Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi giờ ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia-Hà Nội hoặc Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chấtchất 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Cho đến nay, dầu được khai thác ở mỏ Sư Tử Đen và Sư Tử Vàng chủ yếu từ móng nứt nẻ trước Kainozoi bằng các giếng khai thác với chiều dài và góc nghiêng lớn, nhưng động thái khai thác và trữ lượng thu hồi của các giếng rất khác nhau. Đặc biệt tỷ số khí dầu hay độ ngập nước của giếng khai thác tăng rất mạnh trong thời gian ngắn làm cho lưu lượng khai thác giảm nhanh và đáng kể, dẫn đến sản lượng khai thác thực tế thấp hơn nhiều so với dự báo trong sơ đồ công nghệ. Nhiều ý kiến cho rằng, do: (i) ảnh hưởng của việc khai thác với lưu lượng cao, (ii) mạng lưới giếng khai thác và bơm ép, (iii) lưu lượng bơm ép chưa hợp lý, và (iv) đặc điểm các yếu tố địa chất của mỏ đã ảnh hưởng tới hệ số thu hồi dầu. Ba lý do đầu là chủ quan, riêng lý do cuối cùng cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng nhằm đưa ra các giải pháp khai thác hợp lý và hiệu quả. Vì vậy, việc nghiên cứu xác định những yếu tố địa chất ảnh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.