Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

Luận án thực hiện nhằm đạt các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng/ tình hình chăm sóc vết thương theo năng lực và một số yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2014, đánh giá kết quả triển khai chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo năng lực của Điều dưỡng, đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp trong cải thiện năng lực chăm sóc vết thương của Điều dưỡng sau một năm đào tạo. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG PHAN THỊ DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 -2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 62-72-03-01 Hà Nội - Năm 2016 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Hướng dẫn khoa học: 1. . BÙI MỸ HẠNH 2. . NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ cấp trường tại Trường Đại học Y tế công cộng. Vào hồi: giờ ngày tháng năm . Có thể tìm hiểu luận án tại các thư viện: 1. Thư viện Quốc gia Việt Nam. 2. Thư viện Trường Đại học Y tế công cộng. DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ XUẤT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Phan Thị Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Chính, Phan Lệ Thu Hằng (2016). Tổng quan chương trình đào tạo cho điều dưỡng về chăm sóc vết thương. Y học thực hành (993) - Số 1/2016 ISSN 1859-1663. 2. Phan Thị Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Chính, Bùi Thị Thu Hà, Phan Lê Thu Hằng (2016). Tổng quan kiến thức, thực hành của điều dưỡng về chăm sóc vết thương và một số yếu tố liên quan. Y học thực hành (994) - Số 1/2016 ISSN 1859-1663. . 3. Phan Thị Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Chính, Phan Lê Thu Hằng (2016). Đánh giá khóa học chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Y học thực hành (994) - Số 1/2016 ISSN 1859-1663. tr133. 4. Phan Thị Dung, Nguyễn Đức Chính, Bùi Mỹ Hạnh, Trần Văn Oánh (2016). Đánh giá kiến thức, thực hành của điều dưỡng sau can thiệp chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghiên cứu Y học Volume 99, N0 1 - Feb, 2016 ISSN 2354-080X. 5. Phan Thị Dung, Nguyễn Đức Chính, Bùi Mỹ Hạnh, Bùi Thu Hà (2016). Đánh giá kiến thức, thực hành của điều dưỡng sau 12 tháng đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Y học thực hành 2016 (997) - Số 2/2016 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG