Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu lựa chọn vữa trám cho các giếng khoan dầu khí trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao bể Nam Côn Sơn

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu thiết kế (lập đơn pha chế) hệ vữa xi măng để trám các giếng khoan thăm dò khai thác trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao bể Nam Côn Sơn - thềm lục địa Việt Nam, bảo đảm chất lượng trám giếng khoan, nâng cao độ ổn định của giếng, an toàn và tuổi thọ các giếng khai thác. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRƯƠNG HOÀI NAM NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VỮA TRÁM CHO CÁC GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT CAO BỂ NAM CÔN SƠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRƯƠNG HOÀI NAM NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VỮA TRÁM CHO CÁC GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN NHIÊT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT CAO BỂ NAM CÔN SƠN Ngành: Kỹ thuật Dầu khí Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. Trần Đình Kiên 2. TS Nguyễn Hữu Chinh Hà Nội - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ một công trình nào khác ở trong và ngoài nước. Tác giả luận án Trương Hoài Nam ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .i MỞ ĐẦU .1 Chương 1. ĐẶC ĐIỂM NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT CAO TẠI BỂ NAM CÔN SƠN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TRÁM XI MĂNG GIẾNG KHOAN8 Đặc điểm địa tầng và trầm tích bể Nam Côn Sơn 8 Đặc điểm nhiệt độ và áp suất cao ở bể Nam Côn Sơn. 12 . Khái niệm về nhiệt độ và áp suất cao. 12 . Nhiệt độ và và áp suất cao ở bể Nam Côn Sơn14 . Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất cao đến các tính chất của vữa và đá xi măng. . 19 . Chất lượng trám xi măng các giếng khoan tại bể Nam Côn Sơn. 27 . Các công trình nghiên cứu về xi măng trám giếng khoan nhiệt độ và áp suất cao30 . Các công trình nghiên cứu về xi măng ở .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.