Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ chứa thành phần ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất lớn. . | B GIÁO D C VÀ ðÀO T O VI N HÀN LÂM KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM VI N KHOA H C V T LI U BÙI HÙNG TH NG NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S LI U T V T H P N N H U CƠ PHA TR N NANÔ CÁCBON VÀ TH NGHI M NG D NG T N NHI T TRONG LĨNH V C ðI N T LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U HÀ N I - 2015 NG B GIÁO D C VÀ ðÀO T O B GIÁO D C VÀ ðÀO T O VI N KHOA H C VI N HÀN LÂM T NAM VÀ CÔNG NGH VI KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM VI N KHOA H C V T LI U VI N KHOA H C V T LI U ------- Vũ ð c Chính BÙI HÙNG TH NG NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S V T NGHIÊN C U CH T O, TÍNH CH T QUANG C A CÁC LI CH T LƯ NG T N H V CƠ PHA TR N NG U M H P N CdSe U I C U TRÚC LÕI/V VÀ ð VÀ TH NG D NG NANÔ CÁCBONNH HƯ NGNGHI M NG D NG T N NHI T TRONG LĨNH V C ðI N T Chuyên ngành: V t li u quang h c, quang ñi n t và quang t Mã s : 62 44 50 05 Chuyên ngành: V t li u ñi n t Mã s : LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: NGƯ I HƯ1:NG D N KHOA H C: TS. Phan Ti n Dũng 2: . Ph m Thu Nga c Minh 1. . Phan Ng 2. TS. Hoàng Anh Sơn Hà N i- 2011 HÀ N I 2015 L I C M ƠN L i ñ u tiên, tôi xin bày t lòng kính tr ng và bi t ơn sâu s c t i hai ngư i th y hư ng d n là PGS. TS. Phan Ng c Minh và TS. Hoàng Anh Sơn, nh ng ngư i th y ñã ñ nh hư ng cho tôi trong tư duy khoa h c, t n tình ch b o và t o r t nhi u thu n l i cho tôi trong su t quá trình th c hi n lu n án. Tôi xin chân thành c m ơn . Phan H ng Khôi, TS. Ngô Th Thanh Tâm, KS. Lê ðình Quang, TS. Nguy n Văn Chúc, TS. Phan Ng c H ng, TS. Nguy n Tu n H ng, ThS. Ph m Văn Trình, ThS. Cao Th Thanh, ThS. Nguy n Văn Tú, NCS. Nguy n M nh H ng - nh ng ngư i ñã luôn giúp ñ , khích l , ñ ng viên tôi trong su t th i gian làm lu n án. Tôi xin chân thành c m ơn các cán b Phòng Thí nghi m Tr ng ñi m Qu c gia v v t li u và linh ki n ñi n t , Vi n Khoa h c v t li u ñã giúp tôi th c hi n phép ño phân tích trong quá trình th c hi n lu n án. Tôi xin trân tr ng c m ơn B Giáo d c và ðào t o,

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.