Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam

Trên cơ sở vật liệu nổ do Việt Nam sản xuất, kết hợp với lý thuyết, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước và kết quả thực nghiệm về mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu thuốc nổ, tác giả đề xuất phương pháp xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá tối ưu cho một số mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng của Việt Nam để nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật cho công tác nổ mìn. . | Bộ giáo dục và đào tạo Trường đại học Mỏ - Địa chất Công trình hoàn thành tại: Bộ môn Khai thác lộ thiên, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Người hướng dẫn khoa học: 1. . Nhữ Văn Bách, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2. TS. Nguyyễn Đăng Tế, VINACONEX nguyễn Đình An Phản biện 1: TSKH Nguyễn Thanh Tuõn Hội khoa học cụng nghệ mỏ Việt Nam NGHIấN CỨU XÁC ĐỊNH CHỈ TIấU THUỐC NỔ NHẰM ĐẢM BẢO MỨC ĐỘ ĐẬP VỠ ĐẤT ĐÁ HỢP Lí CHO MỘT SỐ MỎ KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM Ngành: Mó số: Khai thỏc mỏ 62520603 tóm tắt Luận án tiến sĩ kỹ thuật Phản biện 2: TS Nguyễn Phụ Vụ . Hội khoa học cụng nghệ mỏ Việt Nam Phản biện 3: TS Nguyễn Sỹ Hội Hội khoa học cụng nghệ mỏ Việt Nam Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đỏnh giỏ luận án cấp Trường, họp tại: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liờm, Hà Nội. Vào hồi giờ ngày . tháng . năm . 2014. Có thể tìm hiểu luận án tại Th− viện Quốc gia Hà Nội, hà nội - 2014 hoặc Th− viện trường Đại học Mỏ - Địa chất 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Khai thỏc mỏ núi chung và khai thỏc lộ thiờn núi riờng, cụng tỏc nổ mỡn là một khõu rất quan trọng nú cú ảnh hưởng trực tiếp tới cỏc khõu cụng nghệ xỳc bốc, vận tải, nghiền sàng. Ngày nay chỳng ta đó đạt được nhiều thành tựu trong việc nghiờn cứu lý thuyết nổ mỡn và vật liệu nổ cho ngành khai thỏc mỏ. Đó và đang cú rất nhiều cụng trỡnh nghiờn cứu để hoàn thiện cỏc thụng số nổ mỡn nõng cao hiệu quả phỏ vỡ đất đỏ. Chỉ tiờu thuốc nổ là một thụng số nổ mỡn rất quan trọng. Chi phớ thuốc nổ để phỏ vỡ một đơn vị thể tớch đất đỏ theo yờu cầu và nhiệm vụ của cụng tỏc nổ gọi là chỉ tiờu thuốc nổ. Chỉ tiờu thuốc nổ là một thụng số nổ mỡn phụ thuộc vào tớnh chất cơ lý của mụi trường tiến hành cụng tỏc nổ, yờu cầu cỡ hạt đống đỏ sau khi nổ, loại chất nổ, cụng nghệ và cỏc thụng số nổ mỡn Một số cụng thức tớnh toỏn chỉ tiờu thuốc nổ ở nước ngoài đó được ỏp dụng cho một số mỏ Việt Nam, song chưa sỏt với điều kiện thực tế của cỏc .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    11    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.