Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật Địa chất: Nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng Nam Định

Luận án với các mục đích nghiên cứu: nghiên cứu quá trình hình thành thấu kính nước nhạt, xác định hiện trạng phân bố mặn - nhạt nước dưới đất trong vùng nghiên cứu, xác định cơ chế xâm nhập mặn thấu kính nước nhạt, tầng chứa nước Pleistocen, đánh giá vai trò của các cơ chế trong quá trình xâm nhập mặn thấu kính nước nhạt. . | i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT HOÀNG VĂN HOAN NGHIÊN CỨU XÂM NHẬP MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VÙNG NAM ĐỊNH Ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1: . Phạm Quý Nhân 2: . Flemming Larsen Hà Nội - 2014 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả luận án Hoàng Văn Hoan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .viii MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 - TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU XÂM NHẬP MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT . 10 . Tổng quan về nghiên cứu xâm nhập mặn NDĐ trên thế giới 11 . Nhóm đánh giá hiện trạng và xác định nguyên nhân .11 . Nhóm nghiên cứu cơ chế dịch chuyển vật chất, ảnh hưởng tỷ trọng 14 . Nhóm nghiên cứu xâm nhập mặn cổ, ứng dụng kỹ thuật đồng vị .15 . Nhóm dự báo và đánh giá xâm nhập mặn bằng mô hình số .16 . Nhóm nghiên cứu các giải pháp hạn chế xâm nhập mặn .17 . Tổng quan nghiên cứu xâm nhập mặn NDĐ ở Việt Nam18 . Lịch sử nghiên cứu địa chất, ĐCTV vùng Nam Định .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.