Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu xây dựng quy trình pilot sản xuất sinh khối Bacillus spp. làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid

Luận án hướng đến nội dung: phân lập Bacillus sinh carotenoid, khảo sát đặc điểm probiotic, khảo sát khả năng sinh carotenoid từ các vi khuẩn phân lập được, khảo sát môi trường thay thế và điều kiện nuôi cấy để xây dựng quy trình lên men, xây dựng quy trình lên men ở quy mô pilot để sản xuất sinh khối Bacillus làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của nguyên liệu, nghiên cứu khả năng ứng dụng sinh khối thu được. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TR N H U T M Nghiên cứu xây dựng quy trình pilot sản xuất sinh khối Bacillus spp. làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid Chuyên ngành: Công nghệ dƣợc phẩm M số: 62 73 01 01 TÓM TẮT U N ÁN TIẾN S DƢỢC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2014 Công trình được hoàn thành tại: ĐẠI HỌC Y DƯỢC Người hướng dẫn khoa học: 1. . Trần Cát Đông 2. . Nguyễn Văn Thanh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp trường Họp tại: Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam. - Thư viện khoa học tổng hợp . - Thư viện Đại học Y Dược . 1 GIỚI THIỆU U N ÁN 1. Đặt vấn đề Trong nh ng năm gần đây, việc dùng nguồn vi khuẩn để sản xuất một số carotenoid quan trọng đã được quan tâm nghi n cứu. Việc sử dụng vi khuẩn sinh carotenoid làm nguy n liệu sản xuất thực phẩm chức năng có nhiều ưu điểm như dễ nuôi cấy ở qui mô lớn, tăng trưởng nhanh, sử dụng cơ chất giá thành thấp, ngoài ra còn có nh ng giá trị cộng th m như có thể bổ sung th m các men trợ ti u hóa, ổn định trong bảo quản. Trong số các vi khuẩn sinh carotenoid, Bacillus có nhiều ưu điểm vì ch ng có khả năng tạo bào tử bền với nhiệt n n dễ bảo quản và sản xuất. Tr n thế giới và tại Việt Nam chưa có nhiều nghi n cứu sâu, toàn diện về Bacillus sinh carotenoid để cung cấp carotenoid. Mục ti u luận án nghi n cứu xây dựng quy trình pilot sản xuất sinh khối Bacillus spp. làm nguy n liệu probiotic cung cấp carotenoid, hướng đến nội dung sau: 1. Phân lập Bacillus sinh carotenoid, khảo sát đặc điểm probiotic. 2. Khảo sát khả năng sinh carotenoid từ các vi khuẩn phân lập được. 3. Khảo sát môi trường thay thế và điều kiện nuôi cấy để xây dựng quy trình l n men. 4. Xây dựng quy trình l n men ở quy mô pilot để sản xuất sinh khối Bacillus làm nguy n liệu probiotic cung cấp carotenoid. 5. Xây dựng ti u chuẩn cơ sở của nguy

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.