Cổng thông tin giáo dục cộng đồng dựa Ontology

Nội dung của bài báo đề cập đến một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng một cổng thông tin giáo dục dựa trên nguyên tắc của một mạng xã hội. Trong đó cộng đồng người sử dụng đóng vai trò hạt nhân, cung cấp các nguồn tài nguyên cũng như tri thức được chia sẻ. nội dung chi tiết. | TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT SỐ 74 - 2009 CỔNG THÔNG TIN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG DỰA ONTOLOGY A COMMUNITY PORTAL FOR EDUCATION BASED ON ONTOLOGY Phạm Huy Giang, Tạ Tuấn Anh, Đặng Văn Chuyết Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội TÓM TẮT Nội dung của bài báo đề cập đến một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng một cổng thông tin giáo dục dựa trên nguyên tắc của một mạng xã hội. Trong đó cộng đồng người sử dụng đóng vai trò hạt nhân, cung cấp các nguồn tài nguyên cũng như tri thức được chia sẻ. Nhằm tăng khả năng suy diễn ngữ nghĩa và tính mở rộng, hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng của công nghệ Web ngữ nghĩa với ontology với 3 mục tiêu: (i) mô hình hóa tri thức để chia sẻ trong cộng đồng; (ii) hỗ trợ tìm kiếm theo ngữ nghĩa các tài nguyên học tập; (iii) mô hình hóa một mạng xã hội người sử dụng trong cộng đồng. ABSTRACT This paper presents a new approach to build an education information portal based on the principle of social networks. In such a user centric portal, users have to provide resources and knowledge for sharing. In order to increase the semantic reasoning ability, the system is built up on the basis of ontology in Semantic Web. There are three purporses to apply ontology in this system: (i) representing of shared knowledge in a community; (ii) supporting for semantic searches of learning contents; (iii) modeling a social network that represents the individuals of the community. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Nội dung của bài báo đề cập đến một cách tiếp cận mới trong xây dựng một cổng thông tin giáo dục dựa trên nguyên tắc của một mạng xã hội. Ontology được áp dụng trong hệ thống này với 3 mục đích sau: (i) mô hình hóa tri thức chia sẻ trong cộng đồng về một lĩnh vực; (ii) tổ chức đánh chỉ mục hỗ trợ tìm kiếm theo ngữ nghĩa các tài nguyên học tập; (iii) mô hình hóa một mạng xã hội thể hiện sự đóng góp chia sẻ của các cá nhân trong cộng đồng. Trong những năm qua, công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet, đã góp phần rất lớn vào việc xây .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.