Giáo dục truyền thống và đạo lí dân tộc cho học sinh thông qua các môn khoa học xã hội – Nhân văn ở trường trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh

Bài báo chỉ ra những hạn chế của việc giáo dục truyền thống và đạo lí dân tộc thông qua giảng dạy các môn KHXH-NV và nguyên nhân của những hạn chế đó, đồng thời đề xuất những giải pháp đổi mới về nội dung, phương pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống và đạo lí dân tộc cho HS THPT tại TPHCM. . | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Ngô Minh Oanh _ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẠO LÍ DÂN TỘC CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH NGÔ MINH OANH* TÓM TẮT Từ kết quả điều tra xã hội học, bài báo cung cấp một bức tranh tổng thể về thực trạng nhận thức, lối sống theo đạo lí dân tộc của học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT); hoạt động giáo dục truyền thống và đạo lí dân tộc cho HS của đội ngũ giáo viên (GV) các môn khoa học xã hội - nhân văn (KHXH-NV) ở các trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Bài báo chỉ ra những hạn chế của việc giáo dục truyền thống và đạo lí dân tộc thông qua giảng dạy các môn KHXH-NV và nguyên nhân của những hạn chế đó, đồng thời đề xuất những giải pháp đổi mới về nội dung, phương pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống và đạo lí dân tộc cho HS THPT tại TPHCM. Từ khóa: truyền thống và đạo lí dân tộc, các môn khoa học xã hội và nhân văn, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. ABSTRACT Educating the national tradition and morality for high school students through social sciences and humanities subject in Ho Chi Minh City Based on social study results, the articple provides an overall picture of the reality of high school students’ perception of lifestyles following national morality; social sciences and humanities teachers’ activities in educating the national tradition and morality for high school students in Ho Chi Minh City. The article points out some shortcomings in educating the national tradition and morality through the teaching of social sicences and humanities subjects and their causes, in light of which, innovations of contents and methodology are proposed to enhance the efficiency of educating the national tradition and morality for high school students in Ho Chi Minh City. Keywords: national tradition and morality, social sciences and humanities .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    40    2    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.