Phân tích mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn kiểm định đối với các trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài báo này phân tích mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn kiểm định đối với các trường trung học phổ thông (THPT) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) dựa vào kết quả đánh giá ngoài của 4 trường THPT tại TPHCM. nội dung chi tiết. | Số 10(88) năm 2016 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THU LIỄU*, NGUYỄN KIM DUNG** TÓM TẮT Bài báo này phân tích mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn kiểm định đối với các trường trung học phổ thông (THPT) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) dựa vào kết quả đánh giá ngoài của 4 trường THPT tại TPHCM. Các kết quả, số liệu trong bài viết được trích từ kết quả nghiên cứu của đề tài: “Thử nghiệm bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD) các trường THPT tại TPHCM”. Từ khóa: sự phù hợp, tiêu chuẩn kiểm định, trường trung học phổ thông. ABSTRACT Analyzing the suitability of accreditation standards of high schools in Ho Chi Minh City This paper analyzes the suitability of accreditation standards in high schools in Ho Chi Minh City based on external results of 4 high schools in Ho Chi Minh City. Findings and data presented and examined in the paper are from the survey’s results from the study “Testing accreditation standards of educational quality at high schools in Ho Chi Minh City”. Keywords: the suitability, accreditation standards, high school. 1. Đặt vấn đề Bộ tiêu chuẩn đánh giá CLGD các trường THPT đã được ban hành từ năm 2012 theo Thông tư số 42/2012/TTBGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Theo đó, các trường THPT ở Việt Nam nói chung và ở TPHCM đều phải thực hiện kiểm định chất lượng bao gồm 2 khâu là tự đánh giá và đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn này. Tính đến nay, theo kết quả thống kê của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Sở GD&ĐT TPHCM đã có khoảng 28 trường đã hoàn thành việc đánh giá ngoài (quy trình thứ 2 của kiểm định CLGD), * ** trong đó có 19 trường đạt cấp độ 3, 8 trường đạt cấp độ 1 và 1 trường đang chờ kết quả đánh giá ngoài. Không có trường nào trong tổng số 28 trường đã .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG