Kĩ năng thiết lập quan hệ với giáo viên và học sinh trong quá trình thực tập sư phạm của sinh viên trường Đại học Sư phạm TPHCM

Bài viết trình bày những kết quả trong việc nghiên cứu biểu hiện, mức độ, các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp rèn luyện KN thiết lập quan hệ với GV và HS trong quá trình thực tập của sinh viên (SV) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). . | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Trần Thị Thu Mai và tgk _ KĨ NĂNG THIẾT LẬP QUAN HỆ VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM TRẦN THỊ THU MAI*, NGUYỄN NGỌC DUY**, BÙI THỊ HÂN** TÓM TẮT Kĩ năng (KN) thiết lập quan hệ với giáo viên (GV) và học sinh (HS) trong quá trình thực tập sư phạm (TTSP) có vai trò quan trọng trong quá trình thực tập cũng như công tác nghề nghiệp sau này của sinh viên sư phạm (SVSP). Việc nghiên cứu KN này có ý nghĩa rất lớn trong công tác đào tạo đội ngũ GV nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay của xã hội. Bài viết trình bày những kết quả trong việc nghiên cứu biểu hiện, mức độ, các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp rèn luyện KN thiết lập quan hệ với GV và HS trong quá trình thực tập của sinh viên (SV) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Từ khóa: kĩ năng, kĩ năng thiết lập quan hệ, thực tập sư phạm. ABSTRACT The competence of students of Ho Chi Minh City University of Education in establishing relationships with teachers and students during their practicum The competence in establishing relationships with teachers and students during the practicum plays an important role in the practicum process as well as in real-life profession later. The study of this competence has a significant meaning in training teachers to meet the current demand of the society. The article presents results from the study of manifestations, degree, factors and methods in training the competence in establishing relationships with teachers and students during the practicum for students of Ho Chi Minh City University of Education. Keywords: competence, competence in establishing relationships, practicum. 1. Đặt vấn đề Kĩ năng thiết lập quan hệ với GV và HS trong quá trình TTSP của SVSP là khả năng vận dụng các kĩ thuật giao tiếp dựa trên nền tảng của thiện cảm, niềm tin và sự thấu hiểu về .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG