Biểu hiện của khả năng thích ứng nghề nghiệp ở sinh viên sư phạm trường Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm

Biểu hiện của khả năng thích ứng nghề nghiệp (TƯNN) ở sinh viên sư phạm (SVSP) Trường Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm (TTSP) đạt ở mức trung bình theo thang đánh giá đã xác lập dựa trên 5 mặt biểu hiện: Tâm thế nghề nghiệp; thích ứng với nội dung TTSP; thích ứng với rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp (KNNN); thích ứng với các điều kiện, phương tiện TTSP; thích ứng với các mối quan hệ trong đợt TTSP. . | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Thị Như Hồng _ BIỂU HIỆN CỦA KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP Ở SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ NHƯ HỒNG* TÓM TẮT Biểu hiện của khả năng thích ứng nghề nghiệp (TƯNN) ở sinh viên sư phạm (SVSP) Trường Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm (TTSP) đạt ở mức trung bình theo thang đánh giá đã xác lập dựa trên 5 mặt biểu hiện: tâm thế nghề nghiệp; thích ứng với nội dung TTSP; thích ứng với rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp (KNNN); thích ứng với các điều kiện, phương tiện TTSP; thích ứng với các mối quan hệ trong đợt TTSP. Trong đó, SVSP thích ứng tốt nhất với các mối quan hệ trong đợt TTSP và kém thích ứng hơn cả với việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp. Từ khóa: khả năng thích ứng nghề nghiệp, thực tập sư phạm, Trường Đại học Quy Nhơn. ABSTRACT Manifestations of the occupational adaptation ability of Quy Nhon University’s Education students during pedagogical practice Manifestations of the occupational adaptation ability of Quy Nhon University’s education students during pedagogical practice were just average on the established assessment scale with five aspects: emotional state towards the chosen career, adaptation to the contents of pedagogical practice, adaptation to occupational skill practice, adaptation to the facilities and equipment available for pedagogical practice and adaptation to the relationships set up during pedagogical practice. Among these aspects, education students adapted best to the relationships set up during pedagogical practice and worst to occupational skill practice. Keywords: the occupational adaptation ability, pedagogical practice, Quy Nhon University’s Education. 1. Đặt vấn đề Khả năng thích ứng là một yếu tố quan trọng trong nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Trong đào tạo nghề nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, khả năng TƯNN lại càng quan .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    11    1    19-09-2021