Tổ chức cho học sinh lớp 12 tiếp cận bài toán phỏng thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay

Hoạt động giải toán chỉ gắn liền với tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong cho trước phương trình mà không thông qua giải một bài toán thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay. Để khắc phục được hạn chế này, bài báo tổ chức cho học sinh lớp 12 tiếp cận bài toán phỏng thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích của thùng rượu và tính khối lượng quả dưa hấu. | Số 10(88) năm 2016 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LỚP 12 TIẾP CẬN BÀI TOÁN PHỎNG THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH CÁC KHỐI TRÒN XOAY DƯƠNG HỮU TÒNG*, TRẦN TRÍ TÂM** TÓM TẮT Trong chương trình toán 12, có hai cách tiếp cận bài toán tính thể tích V các khối tròn xoay: Dựa vào công thức trong hình học, dựa vào công thức trong giải tích. Sách giáo khoa Giải tích 12 hiện hành giới thiệu cho học sinh tiếp cận bài toán tính thể tích các khối tròn xoay dựa trên công cụ tích phân. Tuy nhiên, hoạt động giải toán chỉ gắn liền với tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong cho trước phương trình mà không thông qua giải một bài toán thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay. Để khắc phục được hạn chế này, bài báo tổ chức cho học sinh lớp 12 tiếp cận bài toán phỏng thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích của thùng rượu và tính khối lượng quả dưa hấu. Từ khóa: tính thể tích khối tròn xoay, ứng dụng của tích phân, bài toán phỏng thực tiễn. ABSTRACT Helping students in class 12 to approach imitatively real problems of applying integrals in calculating the volume of the block of revolution In mathematical curriculum 12, there are two approaches to the volume V of the block of revolution: based on the formula V in geometry and based on the formula V in the calculus. The current calculus textbook 12 introduces students to the volume V of the block of revolution based on the integral tools. However, activities of solving problems are only associated with the volume V of the block of revolution when plane figures are turned and limited by curves with the given equations, so they are not related to real problems of applications of integrals to calculate the volume of the block of revolution. To overcome this limitation, the paper helps students in class 12 to approach .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.