Đề xuất cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản tự sự trong chương trình ngữ văn theo mô hình phát triển năng lực

Để việc dạy – học văn bản tự sự (VBTS) trong trường phổ thông hướng đến sự hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh (HS), trước tiên phải xác định được cấu trúc của năng lực đọc hiểu VBTS. Với quan niệm tiếp cận vấn đề như vậy, bài viết tập trung nhận diện năng lực đọc hiểu VBTS, phân tích cấu trúc của năng lực này và đề xuất hệ thống các yếu tố cấu thành của năng lực cùng với những chỉ số hành vi cụ thể. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 10(88) năm 2016 ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TỰ SỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THEO MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY* TÓM TẮT Để việc dạy – học văn bản tự sự (VBTS) trong trường phổ thông hướng đến sự hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh (HS), trước tiên phải xác định được cấu trúc của năng lực đọc hiểu VBTS. Với quan niệm tiếp cận vấn đề như vậy, bài viết tập trung nhận diện năng lực đọc hiểu VBTS, phân tích cấu trúc của năng lực này và đề xuất hệ thống các yếu tố cấu thành của năng lực cùng với những chỉ số hành vi cụ thể. Từ khóa: năng lực đọc hiểu, văn bản tự sự, Ngữ văn. ABSTRACT A suggestion on the structure of narrative text reading comprehension competency in a competency-based language arts and Literature curriculum In order to teach and learn narrative texts in high schools targeting at forming and developing students’ reading comprehension competency, it is necessary to define the structure of narrative text reading comprehension competency first. Therefore, this paper identifies narrative text reading comprehension competency, analyses the components of this competency and suggests a system of elements and behavioral indicators of narrative text reading comprehension competency. Keywords: reading comprehension competency, narrative text, Language Arts and Literature. 1. Đặt vấn đề Văn bản tự sự là một thể loại văn bản (VB) văn học xuất hiện khá phổ biến trong chương trình Ngữ văn ở trường phổ thông. Nếu nội dung trọng tâm của việc đổi mới giáo dục phổ thông từ sau năm 2015 là hướng đến việc phát triển năng lực (NL), phẩm chất cho người học thì việc dạy học VBTS cũng phải hướng đến việc hình thành và phát triển NL đọc hiểu VBTS cho VBTS. Để đạt đến mục tiêu ấy, cần làm rõ cấu trúc NL đọc hiểuVBTS. * 2. Năng lực và cấu trúc của năng lực Khái niệm “năng lực” được .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.