Đổi mới giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất người học

Bài viết làm rõ những điểm khác nhau giữa dạy học định hướng nội dung và dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học; các phẩm chất và năng lực quan trọng cần phát triển cho học sinh phổ thông cùng với việc tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển các phẩm chất, năng lực này. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Trịnh Văn Biều và tgk _ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT NGƯỜI HỌC TRỊNH VĂN BIỀU*, TRẦN THỊ NGỌC HÀ** TÓM TẮT Dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học là một xu hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam và của các nước trên thế giới hiện nay. Bài viết làm rõ những điểm khác nhau giữa dạy học định hướng nội dung và dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học; các phẩm chất và năng lực quan trọng cần phát triển cho học sinh phổ thông cùng với việc tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển các phẩm chất, năng lực này. Từ khóa: tổ chức hoạt động dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất, người học. ABSTRACT Innovating education and organizing teaching activities to develop the capacity and quality of the learner Teaching to develop the capacity, quality for learners is an inevitable trend of education in Vietnam and other countries in the world today. This article clarifies the differences between content-oriented teaching and teaching to develop the capacity, quality for learners; some important qualities and capacities that high school students need to develop with the organization of teaching activities to develop these qualities, capacities. Keywords: Organizing teaching activity, developing the capacity, quality, learners. 1. Mở đầu Dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học là một xu hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam và của các nước trên thế giới hiện nay. Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kí ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW). Nghị quyết đã khẳng định quan điểm chỉ đạo trong Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh * ** quá trình giáo dục từ chủ yếu trang .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.