Mấy gợi ý giúp sinh viên tự học lịch sử qua kênh hình

Bài viết này không nhắc lại các vấn đề lí luận về ý nghĩa quan trọng của kênh hình – là điều đã được khẳng định, mà chỉ đưa ra một số gợi ý như những “điểm tựa” để SV và GV phổ thông tham khảo, phục vụ cho việc tự học LS qua kênh hình. . | Tưởng Phi Ngọ và tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ MẤY GỢI Ý GIÚP SINH VIÊN TỰ HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH TƯỞNG PHI NGỌ*, NHỮ THỊ PHƯƠNG LAN** TÓM TẮT Kênh hình có vai trò rất quan trọng trong dạy học ở khoa Lịch sử (LS) các trường đại học, cao đẳng sư phạm. Nhưng đến nay, vì nhiều nguyên nhân, việc sử dụng kênh hình của số đông sinh viên (SV), giáo viên (GV) phổ thông trong học tập và giảng dạy vẫn còn nhiều bất cập. Tự học để khắc phục tình trạng này là rất cần thiết. Bài viết này không nhắc lại các vấn đề lí luận về ý nghĩa quan trọng của kênh hình – là điều đã được khẳng định, mà chỉ đưa ra một số gợi ý như những “điểm tựa” để SV và GV phổ thông tham khảo, phục vụ cho việc tự học LS qua kênh hình. Từ khóa: kênh hình, sinh viên, dạy học Lịch sử, tự học Lịch sử qua kênh hình. ABSTRACT Some tips in helping students to self-study history via visual channels The visual channel has a very important role in teaching courses in history faculties of pedagogical universities and colleges. But up to now, due to various causes, the use of the visual channel by the majority of university students and highschool teachers in learning and teaching has shown inadequacies. Self-learning as a way to fill such a gap is essential. This article does not discuss the theoretical significance of the visual channel, which has been well-recognized, but only makes a few suggestions as “backing points” so that students and teachers use as reference, serving their studies of history via the visual channel. Keywords: the visual channel, the verbal channel, teaching history, self study history through the visual channel. 1. Đặt vấn đề Theo hướng tiếp cận năng lực hiện nay, dạy học LS (DHLS) ở các trường sư phạm ngoài mục tiêu hình thành kiến thức, giáo dục quan điểm tư tưởng, còn chú trọng rèn luyện cho SV một loạt các năng lực, nhất là năng lực tự học, trong đó có tự học LS qua đồ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.