Đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lí về những phẩm chất tâm lí của tổ trưởng chuyên môn ở một số trường tiểu học tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Từ kết quả khảo sát thực tế đối với cán bộ quản lí (CBQL), TTCM và giáo viên (GV) một số trường tiểu học ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bài viết thống kê, sắp xếp các đánh giá về phẩm chất tâm lí (PCTL) của TTCM theo mức độ từ cao đến thấp, từ đó đưa ra một số kiến nghị về việc bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng có liên quan đến công việc quản lí của TTCM. | Tư liệu tham khảo Số 10(88) năm 2016 _ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ VỀ NHỮNG PHẨM CHẤT TÂM LÍ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG LÊ VĂN DŨNG* TÓM TẮT Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn (TTCM) có vai trò rất quan trọng trong nhà trường. Hiệu quả công việc của TTCM có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tổ chuyên môn (TCM) và chất lượng giáo dục toàn diện ở trường tiểu học. Từ kết quả khảo sát thực tế đối với cán bộ quản lí (CBQL), TTCM và giáo viên (GV) một số trường tiểu học ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bài viết thống kê, sắp xếp các đánh giá về phẩm chất tâm lí (PCTL) của TTCM theo mức độ từ cao đến thấp, từ đó đưa ra một số kiến nghị về việc bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng có liên quan đến công việc quản lí của TTCM. Từ khóa: tổ trưởng chuyên môn, chất lượng giáo dục, phẩm chất tâm lí. ABSTRACT Evaluation by teachers and educational managers on heads of professional groups at some of primary schools in My Tho City, Tien Giang province Heads of professional groups play a very important role in schools. The effectiveness of the head affects largely activities of the professional group and the overall educational quality of the primary school. Based on results from the survey with managers, heads of professional groups and teachers from some primary schools in My Tho City, Tien Giang province, the article presents statistics and evaluations on the psychological traits of heads of professional groups from high to low, in light of which, some proposals about developing knowledge and skills related to the managerial task of heads of professional groups are suggested. Keywords: heads of professional groups, quality of education, psychological traits. 1. Đặt vấn đề Đội ngũ TTCM có vai trò to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh (HS); là lực lượng tham mưu, đề xuất cho hiệu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    10    1    19-09-2021