Từ cách tiếp cận mục tiêu đến cách tiếp cận năng lực trong thiết kế dạy học tập đọc Tiếng Việt 3

Trong khuôn khổ của nghiên cứu thực nghiệm“Xây dựng mô hình dạy đọc ở tiểu học theo cách tiếp cận năng lực”, bài viết áp dụng cách thiết kế quay ngược theo hướng tiếp cận năng lực bằng một ví dụ thiết kế dạy học bài đọc trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 3, ở ba trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Thu Hương _ TỪ CÁCH TIẾP CẬN MỤC TIÊU ĐẾN CÁCH TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG THIẾT KẾ DẠY HỌC TẬP ĐỌC TIẾNG VIỆT 3 NGUYỄN THU HƯƠNG* TÓM TẮT Tư liệu thế giới cho thấy đã có sự nhận diện và phân biệt ba hướng tiếp cận chung trong “thiết kế bài dạy ngôn ngữ”: thiết kế tiến tới (forward design), thiết kế từ giữa (central design) và thiết kế quay ngược (backward design). Đặc biệt, thiết kế quay ngược theo mục tiêu đã diễn ra một tiến trình chuyển đổi từ mục tiêu giáo dục kiến thức - kĩ năng đến mục tiêu năng lực. Trong khuôn khổ của nghiên cứu thực nghiệm“Xây dựng mô hình dạy đọc ở tiểu học theo cách tiếp cận năng lực”, bài viết áp dụng cách thiết kế quay ngược theo hướng tiếp cận năng lực bằng một ví dụ thiết kế dạy học bài đọc trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 3, ở ba trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Từ khóa: thiết kế dạy học, thiết kế quay ngược, cách tiếp cận năng lực, mô hình dạy đọc theo cách tiếp cận năng lực. ABSTRACT From targeted approach to competency - based approach in designing the teaching of Vietnamese reading to 3rd graders Literature review shows that there is an identification and distinction of three common approaches in “designing language lesson”, which include forward design, central design, and backward design. Especially, the objective-oriented backward design has created a shift from the goal of knowledge-skill education to that of competency education. Within the framework of the experimental research “Constructing competencybased model for teaching reading at primary levels”, the article discusses the competencybased backward design through the sample of designing the teaching of reading in Vietnamese language textbook for 3rd graders, in three primary schools in Ho Chi Minh City. Keywords: design of teaching, backward design, competency-based approach, competency-based model .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.