Phương pháp toán tử FK giải phương trình Schrödinger cho ion H2+ hai chiều

Phương pháp toán tử FK được sử dụng để xác định nghiệm của phương trình Schrödinger cho ion H2+ hai chiều. Đã thu được năng lượng của trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích thấp ứng với các khoảng cách liên hạt nhân khác nhau với độ chính xác là hai chữ số thập phân. Kết quả này cần thiết cho các phân tích để phát triển phương pháp. . | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 12(90) năm 2016 PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ FK GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SCHRÖDINGER CHO ION H + HAI CHIỀU 2 NGUYỄN THỊ HỒNG LANH*, HOÀNG ĐỖ NGỌC TRẦM** TÓM TẮT Phương pháp toán tử FK được sử dụng để xác định nghiệm của phương trình Schrödinger cho ion H 2 hai chiều. Đã thu được năng lượng của trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích thấp ứng với các khoảng cách liên hạt nhân khác nhau với độ chính xác là hai chữ số thập phân. Kết quả này cần thiết cho các phân tích để phát triển phương pháp. Từ khóa: phương pháp toán tử FK, phương trình Schrödinger, năng lượng, ion phân tử hydro, hai chiều. ABSTRACT The FK operator method for solving the Schrödinger equation of two-dimensional molecular ion H + 2 The FK operator method is applied to the Schrödinger equation of the twodimensional hydrogen molecule ion H 2 . We obtained the energies with the precision of two decimal places for the ground state and low excited states corresponding to various intermolecular distances. The result is essential for analysis to develop the method. Keywords: operator method, Schrödinger equation, energy, hydrogen molecule ion, two-dimension. 1. Mở đầu Với cấu trúc chỉ gồm hai hạt nhân và một electron, ion phân tử hydro H + là phân 2 tử đơn giản nhất, do đó đây là đối tượng được quan tâm khi khởi đầu các nghiên cứu về phân tử [3]. Tuy được nghiên cứu từ nhiều thập kỉ trước, nhưng ion phân tử H + vẫn 2 tiếp tục được quan tâm khi cần phát triển các phương pháp tính cho phân tử. Mặt khác, các nghiên cứu về phát xạ sóng điều hòa bậc cao, chụp ảnh nguyên tử, phân tử bằng xung laser là một hướng nghiên cứu thú vị trong thời gian gần đây. Để có thể áp dụng hiệu quả phương pháp thì dữ liệu đưa vào là hàm sóng ban đầu của nguyên tử, phân tử phải có độ chính xác cao. Trong hướng nghiên cứu này, hệ nhiều tâm là đối tượng mới để áp dụng phương pháp, trong đó H + là khởi

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG