Năng lượng trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro trong từ trường đều có cường độ bất kì

Cấu trúc bài báo gồm ba phần chính: Phần thứ nhất giới thiệu FK-OM và áp dụng cho bài toán nguyên tử hydro trong từ trường có cường độ bất kì; phần thứ hai trình bày kết quả thu được và thảo luận; phần cuối cùng là kết luận và dự kiến phát triển của đề tài. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Cao Hồ Thanh Xuân và tgk _ NĂNG LƯỢNG TRẠNG THÁI CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU CÓ CƯỜNG ĐỘ BẤT KÌ CAO HỒ THANH XUÂN , LÝ DUY NHẤT , HOÀNG ĐỖ NGỌC TRẦM TÓM TẮT Năng lượng trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro trong từ trường đều với cường độ lên đến 1014 G được tính số chính xác đến 7 – 15 chữ số thập phân. Ở đây, bài toán đang xét được đưa về bài toán dao động tử phi điều hòa bốn chiều qua phép biến đổi Kustaanheimo-Stiefel và nhờ đó mà phương pháp toán tử FK có thể áp dụng để giải phương trình Schrödinger cho bài toán. Kết quả thu được là một mở rộng đáng kể so với các số liệu thu trước đây, đặc biệt là trong vùng từ trường siêu cao có nhiều ứng dụng. Phương pháp toán tử FK cũng được cải tiến cho phép tính toán cho các trạng thái kích thích cao. Từ khóa: phương pháp toán tử FK, nguyên tử hydro, từ trường, năng lượng trạng thái cơ bản. ABSTRACT Ground state energy of a hydrogen atom in a uniform magnetic field with arbitrary strength The ground state energy of a hydrogen atom in a uniform magnetic field are calculated numerically with precision of seven to fifteen decimal places for the field strength of up to x1014 G . Here, the Kustaanheimo-Stiefel transformation is used to transform the problem into that of a four-dimentional anharmonic oscillator, then the FK operator method (FK-OM) is developed for solving the Schrödinger equation of the latter. The precision of the obtained numerical results are a significant progression in comparison with earlier works, especially in the practical zone of superhigh intensity of magnetic field. FK-OM is also developed in order to calculate energy of excited states of hydrogen atom in a magnetic field in the next work. Keyworks: FK operator method, hydrogen atom, magnetic field, ground state energy. 1. Mở đầu Bài toán nguyên tử hydro trong từ trường là

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG