Chiết xuất alginate từ rong nâu (sargassum policystum) bằng một số phương pháp khác nhau

Cấu trúc hóa học của sodium alginate đã được xác định bằng phổ hồng ngoại (FTIR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H- và 13C-NMR). Độ bền nhiệt của sodium alginate được khảo sát bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TGA). Kết quả cho thấy sự phân hủy của sodium alginate xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ 200-550 ºC. . | Số 12(90) năm 2016 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM CHIẾT XUẤT ALGINATE TỪ RONG NÂU (SARGASSUM POLICYSTUM) BẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU LÊ ĐỨC GIANG* , LÊ THỊ THỦY** TÓM TẮT Sodium alginate được chiết xuất và tinh chế từ rong nâu (Sargassum policystum) thu hái ở vùng biển Thanh Hóa theo 6 phương pháp khác nhau. Kết quả so sánh cho thấy hiệu suất chiết xuất tốt nhất với phương pháp sử dụng CaCl2/EDTA. Cấu trúc hóa học của sodium alginate đã được xác định bằng phổ hồng ngoại (FTIR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H- và 13C-NMR). Độ bền nhiệt của sodium alginate được khảo sát bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TGA). Kết quả cho thấy sự phân hủy của sodium alginate xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ 200 550 ºC. Từ khóa: sodium alginate, rong nâu, Sargassum policystum, chiết xuất alginate. ABSTRACT Extraction of alginate from brown seaweeds (Sargassum polycystum) by different methods Sodium alginate was extracted by six different methods from brown seaweeds (Sargassum polycystum) that were collected from Thanh Hoa seacoast. The comparison of the yield of extraction obtained from the six processes showed that the extraction using CaCl2/EDTA was the best result. The chemical structure of sodium alginate was determined by FTIR and 1H- and 13C-NMR spectroscopic analysis. The thermal stability was investigated by thermal gravimetric analysis (TGA). The results showed that the decomposition of the sample took place in the temperature range of 200 550 ºC. Keywords: sodium alginate, brown seaweeds, Sargassum polycystum, extraction of alginate. 1. Mở đầu Alginate là một copolimer khối được cấu tạo từ các gốc β-D-mannuronate và α-Lguluronate bằng liên kết 1,4 glucoside. Alginate có khả năng phân hủy sinh học và hoàn toàn an toàn trong các thử nghiệm trên người cũng như động vật. Mặt khác, sodium alginate là polimer tan trong nước tạo dung dịch có độ nhớt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.