Synthesis and 1H NMR characterization of novel ru(II) complex

A novel Ru(II) complex has been successfully synthesized. Firstly, the new synthetic ligands composing an anchor 1,10-phenanthroline-5-carboxylic acid (compound D) and an antenna ligand [5-(9,9-dihexylfluoren-2-yl)]-phenanthroline (compound H) were synthesized. After that, novel Ru(II) complex was designed by association of two antenna ligands, one anchor and Ru(II) salt. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 12(90) năm 2016 SYNTHESIS AND 1H NMR CHARACTERIZATION OF NOVEL Ru(II) COMPLEX BUI XUAN VUONG* ABSTRACT A novel Ru(II) complex has been successfully synthesized. Firstly, the new synthetic ligands composing an anchor 1,10-phenanthroline-5-carboxylic acid (compound D) and an antenna ligand [5-(9,9-dihexylfluoren-2-yl)]-phenanthroline (compound H) were synthesized. After that, novel Ru(II) complex was designed by association of two antenna ligands, one anchor and Ru(II) salt. All compounds in these synthetic steps were analyzed by 1H NMR spectra and elemental analysis. Keywords: Ru(II) complex; antenna ligands; anchor; luminescence; quantum dot. TÓM TẮT Tổng hợp và đặc trưng bằng phổ 1H NMR phức chất mới của Ru(II) Một hợp chất phức mới của Ru(II) đã được tổng hợp thành công. Trước tiên, các phối tử mới gồm phối tử móc (móc liên kết) 1,10-phenanthroline-5-carboxylic axít (hợp chất D) và phối tử tín hiệu [5-(9,9-dihexylfluoren-2-yl)]-phenanthroline (hợp chất H) được điều chế. Sau đó, phức mới của Ru(II) được tạo ra bằng các phản ứng kết hợp giữa các phối tử và hợp chất muối Ru(II). Các hợp chất trong quá trình tổng hợp được đặc trưng bằng phổ 1H NMR và phương pháp phân tích nguyên tố. Từ khóa: phức Ru(II), phối tử tín hiệu, phối tử móc, anchor, phát quang, chấm lượng tử. 1. Introduction Ruthenium has several oxidation states: Ru(II), Ru(III), and Ru(IV). Most of these oxidation states are accessible under physiological conditions. Recent literature present the use of ruthenium(IV) complexes as a catalyst or precatalyst. Allylic ruthenium(IV) complexes as pre-catalyst in transition metal-catalyzed reactions. The most domination is in the nucleophilic substitution reactions, where they appear either as initial catalysts or are generated upon oxidative addition of allylic substrates to ruthenium(II) pre-catalysts [1]. Whereas, .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    16    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.