Nghiên cứu chỉ tiêu sinh lí máu của hai tổ hợp lợn lai (landracexmóng cái) × duroc và (landrace × móng cái) × (piétrain x duroc) nuôi ở trang trại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, nhằm xác định một số chỉ tiêu sinh lí máu của con lai trong hai tổ hợp lai (Landrace × Móng Cái) × Duroc và (Landrace × Móng Cái) × (Piétrain × Duroc) trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp. . | Nguyễn Thị Tường Vy và tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ NGHIÊN CỨU CHỈ TIÊU SINH LÍ MÁU CỦA HAI TỔ HỢP LỢN LAI (LANDRACE × MÓNG CÁI) × DUROC VÀ (LANDRACE × MÓNG CÁI) × (PIÉTRAIN × DUROC) NUÔI Ở TRANG TRẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY*, ĐINH VĂN DŨNG** TÓM TẮT Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, nhằm xác định một số chỉ tiêu sinh lí máu của con lai trong hai tổ hợp lai (Landrace × Móng Cái) × Duroc và (Landrace × Móng Cái) × (Piétrain × Duroc) trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ tiêu sinh lí máu có xu hướng tăng nhanh từ sơ sinh đến 4 tháng và tương đối ổn định ở 6 tháng tuổi. Số lượng bạch cầu tăng dần từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Bạch cầu lympho chiếm tỉ lệ cao trong số các loại bạch cầu và có xu hướng giảm dần từ 2 đến 6 tháng tuổi. Từ khóa: bạch cầu, hemoglobin, hồng cầu, sinh lí máu, tổ hợp lai. ABSTRACT The blood physiology of crossbred pig (Landrace × Mong Cai) × Duroc and (Landrace × Mong Cai) × (Pietrain x Duroc) in Phong Dien district, Thua Thien - Hue province A research was carried out in Phong Dien district, Thua Thien Hue province from October 2015 to May 2016 to evaluate the blood index of crossbred pig (L x MC) x (Pi – Du) and (Lx MC) x D. The result showed that the indices of blood physiology of crossbred pig increased from newborn 2 months to 4 months of age and kept stable in the period of 6 months of age. The number of white blood cell increased from newborn to 6 months. The lymphocyte occupied the highest percentage among leucocyte structure and decreased from 2 months to 6 months of age. Keywords: white blood cell, hemoglobin, red blood cell, blood physiology, crossbred pig. 1. Đặt vấn đề Máu là một dịch thể liên quan mật thiết với các cơ quan bộ phận trong cơ thể; vì vậy, về mặt bệnh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    40    2    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.