Nghiên cứu ảnh hưởng của El Nino và biến đổi khí hậu đến yêu cầu tưới cho lúa vụ hè thu trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mục đích của bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của biến đổi khí hậu và El Nino đến mức tăng yêu cầu lượng tưới cho lúa, tới năm 2030 và 2050 trong vụ hè thu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. nội dung chi tiết. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Lương Văn Việt _ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA EL NINO VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN YÊU CẦU TƯỚI CHO LÚA VỤ HÈ THU TRÊN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LƯƠNG VĂN VIỆT* TÓM TẮT Mục đích của bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của biến đổi khí hậu và El Nino đến mức tăng yêu cầu lượng tưới cho lúa, tới năm 2030 và 2050 trong vụ hè thu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu này, sử dụng phương pháp PenmanMonteith để tính lượng bốc thoát hơi tiềm năng và phương pháp SCS của cơ quan Dịch vụ bảo tồn đất Hoa Kì để tính lượng mưa hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng đáng kể của nhiệt độ, số giờ nắng cũng như giảm độ ẩm và lượng mưa trong tháng 4 và tháng 5 khi El Nino hoạt động. Ngoài ra, sự suy giảm lượng mưa và tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu đã làm cho yêu cầu tưới tăng cao, so với trung bình giai đoạn chuẩn 1980-1999, tới năm 2030 và 2050 yêu cầu tưới sẽ tăng từ 76,3% đến 83,9% tương ứng. Từ khóa: El nino, biến đổi khí hậu, yêu cầu tưới, đồng bằng sông Cửu Long. ABTRACT The effect of El Nino and climate change on irrigation requirement in Lower Mekong Delta The purpose of this paper is to study the integrated effects of El Nino and climate change on irrigation requirement of summer-autumn rice crop in lower Mekong Delta to year 2030 and 2050. The method used for estimating the potential evapotranspiration was Penman-Monteith, and SCS method for calculation of effective rainfall. The study results showed a significant increase of the temperature, sunshine and decrease of rainfall and humidity on El Nino years. In addition, the increase of temperature and decrease of rainfall due to climate change, which leading the increase of net irrigation requirement for summer-autumn crop to 2030 and 2050 is from 76,3% to 83,9% respectively. Keywords: El Nino, Climate change, Irrigation requirement, Mekong Delta. 1. Đặt vấn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG