Xác định quỹ đất ngập nước vùng đông bắc huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh đô thị hóa xảy ra mạnh mẽ, cần phải nghiên cứu chi tiết địa lí đất ngập nước của vùng, xác định cơ sở khoa học để quy hoạch sử dụng nhằm phát triển kinh tế, đồng thời bảo tồn và gìn giữ được các giá trị sinh thái học của tài nguyên đất ngập nước cho hiện nay và cho tương lai. nội dung nghiên cứu. | Nguyễn Thị Oanh và tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG ĐÔNG BẮC HUYỆN HÓC MÔN, TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ OANH*, PHAN LIÊU** , TRƯƠNG VĂN TUẤN*** TÓM TẮT Vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn là một vùng đất ngập nước nội địa, nằm ven trung tâm TP Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đô thị hóa xảy ra mạnh mẽ, cần phải nghiên cứu chi tiết địa lí đất ngập nước của vùng, xác định cơ sở khoa học để quy hoạch sử dụng nhằm phát triển kinh tế, đồng thời bảo tồn và gìn giữ được các giá trị sinh thái học của tài nguyên đất ngập nước cho hiện nay và cho tương lai. Chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát theo 2 mùa (mùa khô trong tháng 3 và mùa mưa trong tháng 9, năm 2016); tiến hành phân loại đất ngập nước, xây dựng bản đồ đất ngập nước ở tỉ lệ lớn 1: và xác định quỹ đất ngập nước cho vùng nghiên cứu. Từ khóa: vùng Đông Bắc Hóc Môn, đất ngập nước, quỹ đất ngập nước. ABSTRACT Establishing Wetland pool in the Northeast area of Hoc Mon district, Ho Chi Minh City The Northeast area of Hoc Mon district is an inland wetland site, located near to Ho Chi Minh City center. Presently, the urbanization develops quickly, so it is necessary to study in details the geography of wetlands of the studied area, determining the scientific basis for planning of use in order to develop the economy, as well as conserve and maintain the ecological values of wetland resources at present and for the future. This surveying investigation were conducted in dry season (March, 2016) and in rainy season (September, 2016), results of which are for wetland classification and wetland mapping at a large scale of 1:, and finally identifying wetland pool of the studied area. Keywords: The Northeast area of Hoc Mon district, wetland, wetland pool. 1. Đặt vấn đề Vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn (ĐBHM) là một điểm đất ngập nước (a wetland site) nằm ở ngoại thành TPHCM. Đất ngập nước

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    12    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.