Investigating potential acidification of mangrove soils in the ecological shrimp farming: A case study in tam giang commune of nam can district, ca mau province

Our study aimed to investigate the acidity status of mangrove soils in the ecological shrimp system to forecast their potential acidification risks. Results indicated that there were slight increases of soil acidity. High content (>5%) of soil organic carbon (SOC) in the depth of 0 – 80 cm is one of the main contributors to soil pH buffering capacity, and may help reduce sharply soil acidity changes. | Số 9(87) năm 2016 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ INVESTIGATING POTENTIAL ACIDIFICATION OF MANGROVE SOILS IN THE ECOLOGICAL SHRIMP FARMING: A CASE STUDY IN TAM GIANG COMMUNE OF NAM CAN DISTRICT, CA MAU PROVINCE NGUYEN DUC HUNG*, NGUYEN THO , TRAN THI KIM TU , DOAN THI KIEU OANH ABSTRACT Our study aimed to investigate the acidity status of mangrove soils in the ecological shrimp system to forecast their potential acidification risks. Results indicated that there were slight increases of soil acidity. High content (>5%) of soil organic carbon (SOC) in the depth of 0 – 80 cm is one of the main contributors to soil pH buffering capacity, and may help reduce sharply soil acidity changes. Keywords: soil acidification, soil organic carbon, ecological shrimp farming, sustainable aquaculture. TÓM TẮT Khảo sát sự chua hóa của đất rừng ngập mặn trong mô hình nuôi tôm sinh thái: Trường hợp nghiên cứu tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Nghiên cứu của chúng tôi nhằm khảo sát tình trạng chua hóa của đất ngập mặn trong các hệ thống nuôi tôm sinh thái và dự báo nguy cơ chua hóa tiềm tàng do môi trường đất gây ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có sự gia tăng nhẹ về độ chua của môi trường đất. Hàm lượng carbon hữu cơ trong đất (SOC) cao (> 5%) ở độ sâu 0-80 cm là một trong những đóng góp chính vào khả năng đệm pH và có thể làm giảm mạnh sự thay đổi về độ chua của đất. Từ khóa: sự chua hóa của đất, carbon hữu cơ trong đất, nuôi tôm sinh thái, nuôi trồng thủy sản bền vững. 1. Introduction Shrimp farming is now widely spread almost all over the coastal regions of Vietnam, especially in the Mekong delta [3]. The expansion of semi-intensive and intensive shrimp culture has led to the loss of mangrove forests and the acidification of pond water and soil through formation of acid sulfate soils [7]. It is directly affecting the sustainability of these areas by .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.