Hiệu quả xử lí nước thải dệt nhuộm của chất trợ keo tụ hóa học và sinh học

Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả xử lí nước thải dệt nhuộm với một số thông số ô nhiễm ban đầu: pH= 9; COD= 800(mgO2/l); độ màu = 750 Pt-Co. Nghiên cứu được thực hiện với chất keo tụ là PAC, chất trợ keo hóa học Polimer anion và chất trợ keo sinh học là gum Muồng Hoàng Yến. . | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Đào Minh Trung và tgk _ HIỆU QUẢ XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CỦA CHẤT TRỢ KEO TỤ HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ĐÀO MINH TRUNG* , NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN**, NGÔ KIM ĐỊNH*** TÓM TẮT Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả xử lí nước thải dệt nhuộm với một số thông số ô nhiễm ban đầu: pH= 9; COD= 800(mgO2/l); độ màu = 750 Pt-Co. Nghiên cứu được thực hiện với chất keo tụ là PAC, chất trợ keo hóa học Polimer anion và chất trợ keo sinh học là gum Muồng Hoàng Yến. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất xử lí hóa lí của chất trợ keo tụ hóa học và sinh học là tương đương nhau. Đối với chất trợ keo tụ hóa học Polimer anion cho kết quả xử lí COD đạt 60,3%, độ màu đạt 87,3% và TSS đạt 93,2%. Với chất trợ keo tụ sinh học cho hiệu quả xử lí COD 59,7%, độ màu 87,1% và TSS đạt 92,8%. Từ khóa: nước thải dệt nhuộm, keo tụ tạo bông, Muồng Hoàng Yến, chất keo tụ hóa học, chất keo tụ sinh học. ABSTRACT Investigating the effectiveness of chemical coagulants and bio-coagulants in textile wastewater treatment This report evaluated the effectiveness of treatment textile wastewater with some initial pollution parameters: pH = 9; COD = 800 (mgO2/l); color = 750 Pt-Co. The research was conducted with a combination of PAC (chemical coagulant), bio-coagulant (Gum Cassia fistula) and chemical flocculation are anionic polymers. Research results show that the performance of physicochemical treatment of chemical and biological flocculation auxiliaries is similar to that of chemistry flocculation auxiliaries anionic polymer improved 60,3% COD, color reached 87,3% and 93,2% reached TDS. Likewise flocculation biological improved 59,7% COD, color 87,1% and TDS 92,8%. Keywords: textile wastewater, flocculation, Cassia fistula L, chemical flocculants, bio-coagulant. 1. Đặt vấn đề Ngành dệt nhuộm nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm phong phú, đa màu sắc, .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG