Thành phần loài chim tại khu vực đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần loài chim ở đô thị đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Với 81 loài được ghi nhận, cho thấy khu vực nội thành Thành phố Hô Chí Minh (TPHCM) có sự đa dạng hơn về số loài chim so với các thành phố khác trên thế giới. . | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 9(87) năm 2016 _ THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ DUY*, TRẦN VĂN BẰNG** TÓM TẮT Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần loài chim ở đô thị đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Với 81 loài được ghi nhận, cho thấy khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có sự đa dạng hơn về số loài chim so với các thành phố khác trên thế giới. Trong quá trình đô thị hóa, những mảng xanh tại các công viên trong khu vực nội thành TPHCM đóng vai trò quan trọng duy trì sự đa dạng các loài chim bản địa. Từ khóa: thành phần loài chim ở đô thị, công viên, TP Hồ Chí Minh. ABSTRACT The Avifauna species composition in the urban area of Ho Chi Minh City The article presents results of the first study on the species composition of the Avifauna in urban area in the South of Vietnam. With a total of 81 species recorded, it is suggested that there is a greater diversity of bird species in the urban area of Ho Chi Minh city than that of other cities around the world. During urbanization, the green areas in parks in the urban area of Ho Chi Minh City plays an important role in maintaining the diversity of domestic bird species. Keywords: the Avifauna species composition in the urban area, urban parks, Ho Chi Minh City. 1. Mở đầu Trong bối cảnh đô thị hóa, TPHCM không tránh khỏi việc sử dụng quỹ đất chuyển đổi các mảng xanh tự nhiên thành các khu dân cư và công trình phục vụ phát triển kinh tế. Do đó dưới áp lực của phát triển cơ sở hạ tầng, diện tích mảng xanh của khu vực đô thị nói riêng và vùng ven nói chung đã suy giảm; có thể gây ảnh hưởng, xáo trộn các hệ sinh thái. Chính vì vậy, việc tiếp cận các cảnh quan đô thị theo hướng sinh thái, thân thuộc với môi trường được xem là những hướng mới trong phát triển đô thị. Từ những năm 1990, cấu trúc sinh cảnh trong khu vực đô thị như là hệ sinh thái có cấu trúc và .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    21    1    20-09-2021
5    18    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.