Nghiên cứu xử lí đất bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt bằng cây dầu mè (jatropha curcas l.) tại Thừa thiên - Huế

Kết quả nghiên cứu về cây dầu mè ở Thừa Thiên - Huế cho thấy cây dầu mè có thể sinh trưởng và phát triển tốt trên môi trường đất bị ô nhiễm; các chỉ tiêu lí hóa học của đất sau khi trồng cây dầu mè được cải thiện đáng kể. nội dung nghiên cứu này. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Phùng Thị Bích Hòa _ NGHIÊN CỨU XỬ LÍ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM RÁC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÂY DẦU MÈ (JATROPHA CURCAS L.) TẠI THỪA THIÊN - HUẾ PHÙNG THỊ BÍCH HÒA* TÓM TẮT Cây dầu mè là đối tượng đang được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam do khả năng ứng dụng của nó, đặc biệt là khả năng cải tạo môi trường trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng, vùng đất bị ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu về cây dầu mè ở Thừa Thiên - Huế cho thấy cây dầu mè có thể sinh trưởng và phát triển tốt trên môi trường đất bị ô nhiễm; các chỉ tiêu lí hóa học của đất sau khi trồng cây dầu mè được cải thiện đáng kể. Từ khóa: cây dầu mè (Jatropha curcas L.), thành phần đất, pH, Nito tổng, photpho tổng, mùn. ABSTRACT Decontaminating soil polluted by residential waste with jatropha curcas in Thua Thien -Hue Jatropha carcus can be used to produce biodiesel and many other products that serve a wide range of purposes such as agriculture, pharmaceutical industry and environmental protection. The study on Jatropha carcus in Thua Thien - Hue shows that Jatropha can grow and thrive in soil polluted by residential waste, physical-chemical indicators of the soil after planting Jatropha significantly improved. Keywords: Jatropha curcas, soil components, total P, total N, organics. 1. Đặt vấn đề Hiện nay, với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao và sự phát triển công nghiệp ngày càng mạnh thì vấn đề rác thải là mối lo ngại lớn; chúng ta không xử lí kịp lượng rác thải và phần lớn rác thải sinh hoạt ở Việt Nam vẫn được xử lí bằng hình thức chôn lấp. Lượng chất thải rắn tại các đô thị được thu gom mới đạt 70% tổng lượng chất thải rắn phát sinh. Trong khi đó, việc tái chế và tái sử dụng mới chỉ giảm khoảng 10 -12% khối lượng rác thải. Do đó, môi trường tại các địa phương đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng và có ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe con người ở địa phương. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.