Biểu hiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1978–2015

Sử dụng phương pháp thống kê để đánh giá biểu hiện của biến đổi khí hậu sẽ giúp người đọc thấy được một cách toàn diện về những biểu hiện thay đổi các yếu tố khí hậu của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1978 – 2015; đồng thời, làm cơ sở dự báo về khí hậu trong tương lai và giải pháp phòng tránh các diễn biến thất thường của thời tiết trong BĐKH. . | Số 9(87) năm 2016 Tư liệu tham khảo _ BIỂU HIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 1978 – 2015 TRẦN VĂN THƯƠNG*, PHẠM VĂN NGỌT**, ĐÀO NGỌC HÙNG*** TÓM TẮT Tiền Giang là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, 1 trong 28 tỉnh, thành phố giáp biển đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ, lượng mưa, bão và thiên tai tại địa phương có xu hướng ngày càng gia tăng. Sử dụng phương pháp thông kê để đánh giá biểu hiện của biến đổi khí hậu sẽ giúp người đọc thấy được một cách toàn diện về những biểu hiện thay đổi các yếu tố khí hậu của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1978 – 2015; đồng thời, làm cơ sở dự báo về khí hậu trong tương lai và giải pháp phòng tránh các diễn biến thất thường của thời tiết trong BĐKH. Từ khóa: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Tiền Giang. ABSTRACT Manifestations of climate change and sea level rise in Tien giang province during the period of 1978 - 2015 Tien Giang province, one of the thirteen provinces of the Mekong Delta, is also among the twenty eight coastal provinces and cities in Vietnam that are being influenced by global climate change. The temperature, precipitation, typhoons and disasters in the area demonstate a gradually increasing tendency. Using statistics to assess manifestations of climate changes will provide an overall picture of the manifestations of climate changes in Tien Giang province during the period of 1978-2015; which, in turn, serves as a foundation for climate forecast in the future and solutions to preparing for unusual development of the weather in climate change. Keywords: climate change, sea level rise, Tien Giang. 1. Đặt vấn đề Theo IPCC (2013) [12], biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự thay đổi về trạng thái của hệ thống khí hậu, có thể nhận biết qua sự biến đổi về nhiệt độ trung bình và sự biến động thuộc tính của nó, được duy trì trong một thời gian đủ dài

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG