Major similarities and differences between English and Vietnamese sympathy expressions

This study with a limited scope of research on English-Vietnamese similarities and differences in expressing sympathy is to help speakers of English reduce or avoid misunderstanding and inappropriateness in dealing with an essential part of everyday language- conducting sympathy, which leads to more successful cross-cultural communications. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 8(86) năm 2016 _ MAJOR SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ENGLISH AND VIETNAMESE SYMPATHY EXPRESSIONS NGUYEN THI LAP* ABTRACT This study with a limited scope of research on English-Vietnamese similarities and differences in expressing sympathy is to help speakers of English reduce or avoid misunderstanding and inappropriateness in dealing with an essential part of everyday language- conducting sympathy, which leads to more successful cross-cultural communications. In addition, it is expected that Vietnamese learners of English would have a chance to get used to the natural way of expressing sympathy in English so as to be successful cross-cultural communicators. Keywords: sympathy, cross- cultural communication, English, Vietnamese. TÓM TẮT Một số điểm tương đồng và khác biệt cơ bản giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong lời nói biểu đạt sự cảm thông chia sẻ Mục đích của bài viết là tìm ra một số điểm tương đồng và khác biệt cơ bản trong lời nói biểu đạt sự cảm thông chia sẻ giữa tiếng Anh và tiếng Việt theo cách trực tiếp, gián tiếp và lịch sự, giúp người sử dụng tiếng Anh tránh hoặc giảm sự nhầm lẫn, thiếu chính xác trong việc diễn đạt sự cảm thông chia sẻ trong giao tiếp thường ngày, đồng thời giúp người Việt học tiếng Anh có thể hiểu rõ hơn và làm quen với cách diễn đạt ngôn ngữ tự nhiên, để từ đó, thành công hơn trong văn hóa giao tiếp giữa hai ngôn ngữ. Từ khóa: sự cảm thông, giao thoa văn hóa trong giao tiếp, tiếng Anh, tiếng Việt. 1. Introduction English is considered the international language of many fields such as politics, business, science, technology, etc. The number of people learning English for various purposes has been on increase all over the world. In the process of learning a foreign language, learners of English, like those of any other language, have to get to know a new culture. Sooner or later, they

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.