Phổ 1H NMR và phổ 1H - H Cosy của một số phức chất CIS Diamin của Platin(ii) chứa Piperidin cùng amin khác

Phổ 1H NMR và phổ H-H COSY của sáu phức chất của Pt(II) có dạng [Pt(pip)(Am)Cl2] (trong đó pip: piperidine, Am: amin) đã được phân tích. Qua đó tín hiệu proton các phức được xác định chính xác hơn. kết quả nghiên cứu. | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Số 24 năm 2010 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM _ PHỔ 1H NMR VÀ PHỔ H-H COSY CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT CIS-DIAMIN CỦA PLATIN(II) CHỨA PIPERIDIN CÙNG AMIN KHÁC DƯƠNG BÁ VŨ*, PHẠM THỊ HỒNG THÚY**, NGUYỄN KIM DIỄM MAI*** TÓM TẮT 1 Phổ H NMR và phổ H-H COSY của sáu phức chất của Pt(II) có dạng [Pt(pip)(Am)Cl2] ( trong đó pip: piperidine, Am: amin) đ ã được phân tích. Qua đó tín hiệu proton các phức được xác định chính xác hơn. ABSTRACT 1 H NMR, H-H COSY spectra of some mixed sis-diamine complexes of Platinum (II) containing piperidine and another amine. 1 H NMR and H-H COSY spectra of six complexes with the form of [Pt(pip)(Am)Cl2] (pip: piperidine, Am: another amine) are analyzed. Thereby, the signals of protons are indentified more exactly. 1. Đặt vấn đề Có thể kí hiệu công thức của các phức chất cis-điamin hỗn tạp của platin(II) chứa Cl như sau: Am1 Am Cl Trong đó Am1 và Am 2: hai amin Pt Cl Am2 Am Các phức chất vuông phẳng với cấu hình cis gồm: P1: [Pt(pip)(C6H5NH2)Cl2], P2: [Pt(pip)( a - C10H7NH2)Cl2], P3: [Pt(pip)(C9H7N)Cl2], P4: [Pt(pip)(C5H5N)Cl2], P5: [Pt(pip)(o-CH3C6H4NH2)Cl2], P6: [Pt(pip)(p-CH3OC6H4NH2)Cl2] trong đó Am1 là piperidin (pip), đã được tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc bởi các phương pháp phân tích nguyên tố, phổ UV, IR, Raman, 1H NMR. Kết quả nghiên cứu về chúng đã được công bố ở [4]. Nay, chúng tôi tiến hành ghi phổ H-H COSY trên máy Brucker AVANCE 500 MHz; trong đó, sử dụng cùng loại dung môi tương ứng cho từng phức chất được công bố ở [4]. Việc phân tích phổ H-H COSY đồng thời so sánh với kết quả phân tích phổ 1 H NMR ở [4] đã làm sáng tỏ hơn đặc điểm phổ proton của chúng. * TS, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM SV, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM *** SV, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM ** 26 Created by Simpo PDF Creator

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.