Tổng hợp một số dẫn xuất của 7-Hydroxy-4-Metylcoumarin chứa dị vòng năm cạnh

Năm hợp chất dị vòng năm cạnh chứa nitơ và bốn hợp chất trung gian khác, tất cả đều là dẫn xuất của 7-hydroxy-4-metylcoumarin đã được tổng hợp xuất phát từ resorcinol và etyl axetoaxetat. Cấu trúc của các chất dị vòng tổng hợp được đã được xác nhận bởi phổ IR, 1H-NMR và phổ MS của chúng. kết quả nghiên cứu. | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Nguyễn Tiến Công và tgk _ TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA 7-HYDROXY-4-METYLCOUMARIN CHỨA DỊ VÒNG NĂM CẠNH NGUYỄN TIẾN CÔNG*, ĐỖ HỮU ĐỨC** TÓM TẮT Năm hợp chất dị vòng năm cạnh chứa nitơ và bốn hợp chất trung gian khác, tất cả đều là dẫn xuất của 7-hydroxy-4-metylcoumarin đ ã được tổng hợp xuất phát từ resorcinol và etyl axetoaxetat. Cấu trúc của các chất dị vòng tổng hợp được đã được xác nhận bởi phổ IR, 1H-NMR và phổ MS của chúng. ABSTRACT Synthesis of 7-hydroxy-4-methylcoumarin derivatives containing five-member heterocycles From resorcinol and ethyl acetoacetate, five five-member heterocycles containing nitrogen and four intermediate compounds which are all derivatives of the 7-hydroxy-4methylcoumarin have been synthesized. The structure of the heterocycles has been determined by IR, 1H-NMR and MS spectra. 1. Đặt vấn đề Coumarin và các dẫn xuất là những hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học khá phong phú như chống giun sán, an thần và có tính chống đông máu [3] Các hợp chất chứa dị vòng triazol, thiadiazole cũng thường thể hiện khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm [2, 4, 5], . Báo cáo này trình bày kết quả tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng năm cạnh (pyrazole, 1,2,4-triazole, 1,3,4thiadiazole) là dẫn xuất của 7-hydroxy-4metylcoumarin. 2. Thực nghiệm Các hợp chất được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng ở hình 1. Nhiệt độ nóng chảy * TS, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM ** SV, Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm TP HCM được đo trên máy SMP3 tại Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ - Khoa Hóa -Trường ĐHSP TP HCM. Phổ hồng ngoại của các hợp chất được ghi trên máy đo Shimadzu FTIR 8400S dưới dạng viên nén với KBr, được thực hiện tại Khoa Hóa học-Trường ĐHSP TP HCM. Phổ 1H-NMR của một số chất được ghi trên máy Bruker NMR Avance 500MHz trong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    2    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.