B-sitosterol, B-sitosteryl Arachidate và một este mới của cây mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây mít

Bài báo trình bày phương pháp cô lập các hợp chất (1), (2) và (3). Bằng các phương pháp phổ hiện đại (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, DEP, ESI-MS ) và so sánh với các báo cáo trước và xác định được cấu trúc của hợp chất (1) là b-sitosterol; hợp chất (2) là b-sitosteryl arachidate và hợp chất (3) là 1,2-dihexadecanoyl-3-O- β-D-galactopyranosylglyxerol. | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 24 năm 2010 _ b - SITOSTEROL, b-SITOSTERYL ARACHIDATE VÀ MỘT ESTE MỚI CỦA CÂY MỘC KÝ NGŨ HÙNG KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT NGUYỄN HOÀNG HẠT*, NGUYỄN CÔNG HÀO**, NGUYỄN CỬU KHOA***, TRƯƠNG QUỐC PHÚ**** LÊ TRẦN PHƯƠNG THẢO***** TÓM TẮT Từ cây M ộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây Mít, bằng các phương pháp cô lập hợp chất thiên nhiên, chúng tôi lần lượt tách được các hợp chất khác nhau. Trong báo cáo này, chúng tôi đã cô lập được các hợp chất (1), (2) và (3). Bằng các phương pháp phổ hiện đại (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, DEP, ESI-MS ) và so sánh với các báo cáo trước, chúng tôi đã xác định được cấu trúc của hợp chất (1) là b -sitosterol; hợp chất (2) là b -sitosteryl arachidate và hợp chất (3) là 1,2-dihexadecanoyl-3-O-β-D-galactopyranosylglyxerol. ABTRACT b -sitosterol, b -sitosteryl arachidate and a new ester of Dendrophtoe pentandra parasitizing on Artocarpus integrifolia From Dendrophtoe pentandra parasitizing on Artocarpus integrifolia, and by the isolation of natural compounds, we gradually extract the different compounds. This article is about the process of extractions of b-sitosterol; b-sitosteryl arachidate and 1,2dihexadecanoyl-3-O-β-D-galactopyranosylglyxerol, by means of IR, MS, 1H and 13C-NMR, DEP spectra, and comparing with the previous results, we identify the structures of the above compounds. 1. Mở đầu Cây Chùm gửi (còn gọi là Tầm gửi, Tầm gởi, Chùm gởi) là một loài thực vật bán kí sinh trên một hay một vài loại cây khác nhau ở những vùng ôn đới, nhiệt đới [1]. Từ nhiều thế kỉ trước, Chùm gửi được dùng để chữa tai biến mạch máu, đau đầu và một số bệnh khác. Ngoài ra, * ThS, Trường THTH Trường Đại học Sư phạm TP HCM ** GS TSKH, Viện Công nghệ Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam *** TS, Viện Công nghệ Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.