Nghiên cứu một số nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến khả năng tái sinh tự nhiên của cây cóc đỏ (lumnitzera littorea (jack) voigt) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến cho thấy trong các nhân tố sinh thái nghiên cứu có ba nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến cây Cóc đỏ tái sinh, đó là yếu tố mùa, chất hữu cơ và pH đất. Về khả năng tái sinh tự nhiên của cây Cóc đỏ tái sinh có sự khác biệt giữa mùa khô và mùa mưa. nội dung chi tiết. | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Quách Văn Toàn Em và tgk _ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA CÂY CÓC ĐỎ (LUMNITZERA LITTOREA (JACK) VOIGT) Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ QUÁCH VĂN TOÀN EM*, VIÊN NGỌC NAM** TÓM TẮT Sau khi rừng ngập mặn Cần Giờ đã được bảo vệ và phục hồi đã tạo điều kiện cho một số loài cây ngập mặn quí hiếm tái sinh tự nhiên trở lại, đặc biệt có loài cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voiht.), đây là loài có tên trong sách đỏ Việt Nam năm 2007. Độ cao của các vùng nghiên cứu nhìn chung nằm ở vùng ngập triều ít và nền đất tương đối chặt. Đất các khu vực nghiên cứu đều thuộc loại đất sét pha thịt, đất dưới tán rừng. Ở các khu vực nghiên cứu tương đối thành thục. Kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến cho thấy trong các nhân tố sinh thái nghiên cứu có ba nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến cây Cóc đỏ tái sinh, đó là yếu tố mùa, chất hữu cơ và pH đất. Về khả năng tái sinh tự nhiên của cây Cóc đỏ tái sinh có sự khác biệt giữa mùa khô và mùa mưa. ABSTRACT Studying some ecological factors influencing on natural regeneration capacity of Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve The protection and regeneration of Can Gio Mangrove has created the environment for some valuable and rare species of trees to regenerate naturally; especially, Lumnitzera littorea. This species is the one in Viet Nam Red Book (2007). The location of studying Forestry Compartment is distributed at low tide level and comparatively consolidated soils. The samplings are clayey soil under forest mangrove floor. The analysis of multiple regression model shows that amongst the factors influencing natural regeneration of L. littorea, three main factors are season, organic matter of soil and soil pH at .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG