Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất

Cùng với Thống kê, Xác suất là một trong những nội dung toán học có tác động hầu như đến mọi lĩnh vực của khoa học và cuộc sống. Thế nhưng, việc chiếm lĩnh khái niệm xác suất và sử dụng nó trong thực tế luôn phải đương đầu với nhiều khó khăn khác nhau. Bài báo này phân tích các khó khăn đó, chỉ rõ nguồn gốc của chúng, với mong muốn mang lại cho các nhà nghiên cứu và giáo viên một số yếu tố không thể không tính đến trong dạy học xác suất. | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Lê Thị Hoài Châu _ NHỮNG CHƯỚNG NGẠI, KHÓ KHĂN TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM XÁC SUẤT LÊ THỊ HOÀI CHÂU* TÓM TẮT Cùng với Thống kê, Xác suất là một trong những nội dung toán học có tác động hầu như đến mọi lĩnh vực của khoa học và cuộc sống. Thế nhưng, việc chiếm lĩnh khái niệm xác suất và sử dụng nó trong thực tế luôn phải đương đầu với nhiều khó khăn khác nhau. Bài báo này phân tích các khó khăn đó, chỉ rõ nguồn gốc của chúng, với mong muốn mang lại cho các nhà nghiên cứu và giáo viên một số yếu tố không thể không tính đến trong dạy học xác suất. Những khó khăn đó đến từ nhiều phía: từ chính đặc trưng khoa học luận của tri thức, từ quan niệm của giáo viên và từ quan niệm của học sinh. Kết quả trình bày trong bài báo cũng cho phép ta đặt ra một dấu hỏi về đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm. ABSTRACT Difficulties and obstacles in teaching probability concepts Together with Statistics, Probability is one of mathematic branches influencing virtually all areas of science and life. However, mastering probability concept and using it in reality is always a challenge in various difficult ways. This article analyzes those difficulties and traces their roots with the aim of making teachers and researchers aware of indispensible factors in teaching probability. Those difficulties come from various sources: characteristics of epistemology of knowledge, teachers’ and students’ viewpoints. The results in the article also raise a question about teacher training quality in training teachers’ colleges. Một số nghiên cứu ở nước ngoài đã cho thấy việc dạy học xác suất luôn phải đối diện với nhiều chướng ngại, khó khăn, dù ở bậc học nào, ở đất nước nào. Học sinh gặp những lập luận theo một kiểu lạ lẫm với kiểu họ biết từ trước, còn giáo viên thì bối rối vì phần này .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG