Các nghiệm không bị chặn của phương trình logistic và dáng điệu tiệm cận của chúng

Bài báo xét phương trình logistic chứa toán tử p-Laplace và hàm trọng m(x) q m x Lq với q nhỏ. Các tác giả chứng minh sự tồn tại các nghiệm yếu lớn nhất (có thể không bị chặn) và nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của chúng. . | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Tạp chớ KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Nguyễn Bớch Huy, Trần Đỡnh Thanh _ CÁC NGHIỆM KHễNG BỊ CHẶN CỦA PHƯƠNG TRèNH LOGISTIC VÀ DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA CHÚNG NGUYỄN BÍCH HUY *, TRẦN ĐèNH THANH ** TểM TẮT Trong bài bỏo chỳng tụi xột phương trỡnh logistic chứa toỏn tử p-Laplace và hàm trọng m( x) ẻ Lq với q nhỏ. Chỳng tụi chứng minh sự tồn tại cỏc nghiệm yếu lớn nhất (cú thể khụng bị chặn) và nghiờn cứu dỏng điệu tiệm cận của chỳng. ABSTRACT Unbounded solutions of the logistic equation and their asymptotic behaviors In the paper we consider the logistic equation involving the p-Laplace operator and the weight function m( x) ẻ Lq with small q. We prove the existence of maximal weak solutions (may be unbounded) and study their asymptotic behaviors. Mở đầu Trong bài bỏo này, chỳng tụi xột sự tồn tại và dỏng điệu tiệm cận của nghiệm lớn nhất, khụng bị chặn của phương trỡnh logistic sau: 1. -D p u = l m( x)ua - u b trong W, u = 0 trờn ảW , trong đú W è R N là miền bị chặn, cú biờn trơn, D p u = div( ẹu (1) p-2 ẹu ) là toỏn tử p_Laplace, m( x) ẻ Lq (W) với q thớch hợp và a Ê p - 1 0, $jt ẻ L1 (W) : sup

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    17    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.