Bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng

Trong bài báo này, bằng một thuật giải lặp cấp hai, các tác giả thiết lập nghiệm yếu duy nhất của một bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng. . | Số 21 năm 2010 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM _ BÀI TOÁN DIRICHLET CHO PHƯƠNG TRÌNH SÓNG KIRCHHOFF PHI TUYẾN TRONG KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG LÊ THỊ PHƯƠNG NGỌC *, NGUYỄN TUẤN DUY ** TÓM TẮT Trong bài báo này, bằng một thuật giải lặp cấp hai, chúng tôi thiết lập nghiệm yếu duy nhất của một bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng. Hơn nữa, đánh giá tốc độ hội tụ cấp hai của thuật giải cũng được cho. Kết quả thu được ở đây tương đối tổng quát hơn các kết quả tương ứng trong [2, 11, 14, 20]. ABSTRACT On a Dirichlet problem for a nonlinear Kirchhoff wave equation in the Sobolev spaces with weight In this paper, a second-order iterative scheme is established in order to get a unique weak solution of a Dirichlet problem for a nonlinear Kirchhoff wave equation in the Sobolev spaces with weight. What’s more, the evaluation of the second-order convergent speed of the scheme is given. This result is more relatively generalized than the corresponding results in [2, 11, 14, 20]. 1. Giới thiệu Trong bài báo này, chúng tôi xét bài toán sau: () 1 2 utt B(

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.