Chuyển hóa sư phạm khái niệm hàm số liên tục trong chương trình toán bậc THPT ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam

Trên cơ sở phân tích khoa học luận khái niệm hàm số liên tục, báo cáo trình bày một nghiên cứu về sự chuyển hóa sư phạm khái niệm này trong chương trình và sách giáo khoa ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam. . | Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 21 năm 2010 _ CHUYỂN HÓA SƯ PHẠM KHÁI NIỆM HÀM SỐ LIÊN TỤC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN BẬC THPT Ở HOA KỲ VÀ Ở VIỆT NAM TRẦN ANH DŨNG * TÓM TẮT Trên cơ sở phân tích khoa học luận khái niệm hàm số liên tục, báo cáo trình bày một nghiên cứu về sự chuyển hóa sư phạm khái niệm này trong chương trình và sách giáo khoa ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam. Với quan điểm so sánh tri thức trong hệ thống dạy học khác nhau, báo cáo đã làm rõ những ràng buộc mà Yves Chevallard đã đưa ra trong lý thuyết chuyển hóa sư phạm và một vài kết luận sư phạm có ý nghĩa thực tiễn về việc thiết kế các nội dung liên quan đến khái niệm hàm số liên tục ở sách giáo khoa. ABSTRACT Didactic transformation of the concept of continuous functions in the secondary high school Mathematic curricula in the USA and in Vietnam Based on epistemological analyses of the notion of continuous functions, this writing is about the research on the didactic transformations of this notion in the secondary high school mathematic curricula and the textbooks in the USA and in Vietnam. To distinguish the differences in knowledge between the two educational systems, this writing not only clarifies the ties in Yves Chevallard’s theory of didactic transformation but also presents some realistic didactic conclusions about designing the contents concerned with the notion of continuous functions in the textbooks. 1. Mở đầu Tri thức là một nhân tố quan trọng trong hệ thống dạy học theo quan điểm của lí thuyết tình huống. Tri thức là đích đến của chủ thể học tập, đồng thời là nội dung mà thầy giáo mong muốn chuyển giao cho học sinh qua việc tạo dựng một môi trường để học sinh chiếm lĩnh được tri thức. Tuy nhiên, từ tri thức khoa học đến tri thức dạy học là một quá trình biến đổi phức tạp mà Yves Chevallard (1989) gọi nó là sự chuyển hóa sư phạm. Báo cáo này trình bày một phân tích sự chuyển hóa sư .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG