Tổng hợp, phân tích phổ hồng ngoại (ir) và phổ cộng hưởng từ proton-(1h-nmr) của 1-(4-clorophenyl)-3-(8-hiđroxiquinolin-5-yl)prop-2-en-1-on và 3-(8-hiđroxiquinolin 5 yl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2- en-1-on

Nghiên cứu đã tiến hành đo phổ hồng ngoại IR của ba chất D, X1, X2 và đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của hai chất X1 và X2. Dựa vào kết quả phổ IR và 1H-NMR của các chất tổng hợp được, chúng tôi kết luận rằng chất X1 và X2 đều tồn tại cấu hình trans có cấu trúc dạng s-cis. | Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Lê Văn Đăng, Nguyễn Thị Thương _ TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH PHỔ HỒNG NGOẠI (IR) VÀ PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ PROTON (1H-NMR) CỦA 1-(4-CLOROPHENYL)-3-(8-HIĐROXIQUINOLIN-5-YL)PROP-2-EN-1-ON VÀ 3-(8-HIĐROXIQUINOLIN-5-YL)-1-(4-NITROPHENYL)PROP-2-EN-1-ON LÊ VĂN ĐĂNG *, NGUYỄN THỊ THƯƠNG ** TÓM TẮT Từ 8-hiđroxiquinolin, clorofom và kali hiđroxit, bằng phương pháp formyl hóa trực tiếp theo Reimer-Tiemann, chúng tôi đã tổng hợp được chất D đạt hiệu suất là 8,55%. Từ chất D chúng tôi tiếp tục cho ngưng tụ lần lượt với p-cloroaxetophenon và p-nitroaxetophenon có xúc tác HCl, đã thu được hai xeton , chưa no tương ứng là X1 và X2 đạt hiệu suất tương ứng là 42,46 % và 51,90%. Chúng tôi đã xác định được nhiệt độ nóng chảy các chất D, X1, X2 tương ứng là 172–173oC, 180–181oC và 220–221oC. Chúng tôi đã tiến hành đo phổ hồng ngoại IR của ba chất D, X1, X2 và đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của hai chất X1 và X2. Dựa vào kết quả phổ IR và 1H-NMR của các chất tổng hợp được, chúng tôi kết luận rằng chất X1 và X2 đều tồn tại cấu hình trans có cấu trúc dạng s-cis. ABSTRACT Synthesizing, analysing spectrum IR and spectrum 1H-NMR of 1-(4-chorophenyl)-3-(8hydroxyquinoline-5-yl)prop-2-en-1-one and 3-(8-hydroxyquinoline-5-yl)-1-(4nitrophenyl)prop-2-en-1-one From 8-hidroxiquinoline, chloroform and potassium hydroxide, using chemical methods of direct formylation by Reimer-Tiemann, we synthesized the substance D and achieved the performance of . From the D one, we continued to condense in succession of pcloropaxetophenon and p-nitroaxetophenon with HCl catalyst, and obtained two unsaturated ketone , equivalent to X1 and X2 with the correlative performance of % and . We identified the melting temperature of the substance D, X1, X2 respectively 172–1 73oC, 180–181oC and 220–221oC. We measured the IR spectrum of the three chemicals D, X1, X2 and .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.