Ảnh hưởng của gibberellin đến quá trình sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê (Chrysanthemum sp.) trồng tại Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của gibberellin đến quá trình sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê chúng tôi nhận thấy: Gibberellin đã ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và chất lượng của giống cúc pha lê. Nồng độ GA3 xử lý cho hiệu quả cao là 20 ppm và 25 ppm. . | Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 21 năm 2010 _ ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CÚC PHA LÊ (Chrysanthemum sp.) TRỒNG TẠI PHÚ MẬU, PHÚ VANG, THỪA THIÊN-HUẾ NGUYỄN BÁ LỘC * , PHÙNG THỊ BÍCH HÒA ** TÓM TẮT Hoa cúc là một trong những cây hoa cảnh được trồng lâu đời và phổ biến ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Và sử dụng chất kích thích sinh trưởng gibberellin tác động tăng sinh trưởng và năng suất cây trồng đã được thực hiện rất thành công ở các nước trên thế giới nhưng chưa có nghiên cứu nào theo hướng này cho cây cúc pha lê trồng tại Thừa Thiên-Huế. Nghiên cứu ảnh hưởng của gibberellin đến quá trình sinh trưởng và phát triển của giống cúc pha lê chúng tôi nhận thấy: gibberellin đã ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và chất lượng của giống cúc pha lê. Nồng độ GA3 xử lý cho hiệu quả cao là 20 ppm và 25 ppm. ABSTRACT Influences of gibberellins on the development of chrysanthemum morifolium r. grown at Phu Mau, Phu Vang, Thua Thien-Hue Chrysanthemum is one of the flower plants grown long and popularly in our country and many countries in the world. The using gibberellin to increase crop yields has been successful in many countries but there has not been research on this technique for Chrysanthemum morifolium r. grown in Thua Thien Hue province. After researching of the influences of gibberellins on the development of Chrysanthemum morifolium r., we have some conclusions as follows: gibberellins influenced positively to the criteria of development and quality of chrysanthemum morifolium r. The concentration of GA3 giving higher performance is 20 ppm and 25 ppm. 1. Đặt vấn đề Trong những năm qua, ở hầu hết các địa phương trong cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ đã đạt được tổng thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.