Luận án Tiến sỹ Y học: Chẩn đoán và xử trí carcinôm tuyến giáp dạng nhú kích thước nhỏ

Đề tài "Chẩn đoán và xử trí carcinôm tuyến giáp dạng nhú kích thước nhỏ" được thực hiện nhằm đúc kết tình hình chẩn đoán và điều trị carcinôm tuyến giáp dạng nhú kích thước nhỏ tại bệnh viện Ung Bướu từ 2006-2010, góp thêm kinh nghiệm thực hành đối với một thể bệnh mà ngày càng được phát hiện sớm và quan tâm nhiều trên lâm sàng. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÔ VIẾT THỊNH CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CARCINÔM TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ KÍCH THƢỚC NHỎ Chuyên ngành: Ung thƣ Mã số: 62720149 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . NGUYỄN CÔNG MINH Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Ngô Viết Thịnh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh Danh mục các bảng, biểu đồ, sơ đồ và hình MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3 . Định nghĩa 3 . Đặc điểm dịch tễ – bệnh học 3 . Chẩn đoán . 12 . Điều trị 22 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 . Đối tƣợng nghiên cứu. 40 . Phƣơng pháp nghiên cứu 41 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 . Đặc điểm nhóm nghiên cứu . 64 . Chẩn đoán . 66 . Đặc điểm bệnh học .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.