Luận án Tiến sĩ Y học: Kiến thức - thái độ - hành vi và hiệu quả của truyền thông về vấn đề hiến thận sau khi chết não ở một số cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xác định tỉ lệ người có kiến thức đúng, có thái độ tích cực và có hành vi tích cực về việc hiến thận sau khi chết não ở ba cộng đồng Công giáo, Phật giáo và sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh; xác định các yếu tố có liên quan đến việc đồng ý hiến thận sau khi chết não ở ba cộng đồng Công giáo, Phật giáo và sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh;. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ DIỄM THÚY KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ - HÀNH VI VÀ HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG VỀ VẤN ĐỀ HIẾN THẬN SAU KHI CHẾT NÃO Ở MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ DIỄM THÚY KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ - HÀNH VI VÀ HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG VỀ VẤN ĐỀ HIẾN THẬN SAU KHI CHẾT NÃO Ở MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Dịch tễ học Mã số: 62 72 01 17 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: 1. GS TS LÊ HOÀNG NINH 2. GS TS TRẦN NGỌC SINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Hoàng Thị Diễm Thúy i MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu đồ, hình và sơ đồ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . Tình hình suy thận giai đoạn cuối 4 . Chết não. 5 . Tình hình ghép thận . 7 . Hậu quả của tình trạng mất cân bằng cung cầu thận ghép 13 . Các mô hình hành vi của hiến thận khi chết 15 . Kiến thức thái độ hành vi về vấn đề hiến thận khi chết . 18 . Các biện pháp làm tăng nguồn thận hiến . 26 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 . Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 37 . Đối tượng nghiên cứu . 37 . Phương .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.