Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị lymphôm hốc mắt

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xác định các yếu tố dịch tễ, biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, phân loại, giai đoạn bệnh và các yếu tố tiên lượng của lymphôm hốc mắt, phân tích kết quả điều trị ban đầu của lymphôm hốc mắt, và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ban đầu, phân tích kết quả sống còn toàn bộ và sống còn không bệnh 3 năm của lymphôm hốc mắt, và các yếu tố ảnh hưởng đến các kết quả này. . | BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO BOÄ Y TEÁ ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NGUYEÃN PHAÏM TRUNG HIEÁU NGHIEÂN CÖÙU ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG CAÄN LAÂM SAØNG VAØ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRÒ LYMPHOÂM HOÁC MAÉT LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ Y HOÏC TP. Hoà Chí Minh – Naêm 2016 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO BOÄ Y TEÁ ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NGUYEÃN PHAÏM TRUNG HIEÁU NGHIEÂN CÖÙU ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG CAÄN LAÂM SAØNG VAØ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRÒ LYMPHOÂM HOÁC MAÉT Chuyeân ngaønh: Nhaõn khoa Maõ soá: 62720157 LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ Y HOÏC Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: . LEÂâ MINH THOÂNG TP. Hoà Chí Minh – Naêm 2016 I LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá lieäu, keát quaû trong luaän aùn laø trung thöïc, vaø chöa töøng ñöôïc ai coâng boá trong baát kyø coâng trình khaùc. Nguyeãn Phaïm Trung Hieáu II MUÏC LUÏC Trang Lôøi cam ñoan I Muïc luïc II Danh muïc caùc chöõ vieát taét IV Baûng ñoái chieáu thuaät ngöõ Vieät – Anh VII Danh muïc caùc baûng IX Danh muïc caùc bieåu ñoà XII Danh muïc caùc hình XIII MÔÛ ÑAÀU 1 Chöông 1: TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU 4 . Lymphoâm hoác maét 4 . Toång quan caùc nghieân cöùu trong vaø ngoaøi nöôùc 34 Chöông 2: PHÖÔNG PHAÙP VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU 38 . Ñoái töôïng nghieân cöùu 38 . Phöông phaùp nghieân cöùu 38 . Phöông tieän nghieân cöùu 39 . Noäi dung vaø quy trình nghieân cöùu 40 . Thu thaäp soá lieäu 55 . Thoáng keâ vaø xöû lyù soá lieäu 60 Chöông 3: KEÁT QUAÛ 61 . Caùc ñaëc ñieåm dòch teã 61 . Caùc ñaëc ñieåm khôûi phaùt beänh 62 III . Caùc ñaëc ñieåm laâm saøng 65 . Caùc ñaëc ñieåm hình aûnh hoïc treân CT scan/MRI 68 . Ñaëc ñieåm giaûi phaãu beänh vaø phaân loaïi 72 . Caùc ñaëc ñieåm ñaùnh giaù giai ñoaïn vaø tieân löôïng 75 . Ñieàu trò 79 Chöông 4: BAØN LUAÄN 98 . Caùc ñaëc ñieåm dòch teã 98 . Caùc ñaëc ñieåm khôûi phaùt beänh 99 . Caùc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.