Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dịch vụ tiệc cưới, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh; phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin; đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới thông qua đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Sài Gòn Morin. . | Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn ISO International Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế SL Số lượng TT Tỷ trọng T/G Tăng giảm % Phần trăm Đỗ Thị Diệu Hiền - K42 Du lịch học Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Liên MỤC LỤC PHẦN I : ĐẶT VẤN 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2 4. Phương pháp nghiên 5. Cấu trúc nội dung của báo cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp .3 PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU4 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU4 A. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 Cơ sở lý luận về dịch vụ - dịch vụ tiệc cưới4 Khái niệm dịch vụ - dịch vụ bổ sung 4 Dịch vụ tiệc cưới4 Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ .5 Khái niệm chất lượng dịch vụ 5 Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ 6

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
147    16    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.