Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay

Luận án thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu cơ sở khoa học về báo chí và Quản lý nhà nước về báo chí; phân tích thực trạng Quản lý nhà nước về báo chí từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới; đề xuất bổ sung điểm mới cho một số khái niệm liên quan đến báo chí, Quản lý nhà nước về báo chí; đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về báo chí ở nước ta thời gian tới. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ MAI ANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Quản lý công Mã số: 62 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 1 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: 1. . NGUYỄN HỮU KHIỂN 2. . TẠ NGỌC TẤN Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ- Phòng họp . Nhà., Học viện Hành chính Quốc gia. Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đồng Đa, Thành phố Hà Nội. Thời gian: vào hồi . giờ phút, ngày tháng năm . Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; hoặc thư viện của Học viện Hành chính quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Báo chí với vai trò phục vụ chế độ, phục vụ nhân dân, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội nên khi xã hội có những bước chuyển đổi sâu sắc thì báo chí cũng có sự chuyển đổi. Báo chí nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đồng thời là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân. Công cuộc đổi mới của đất nước đã được Đại hội VI (năm 1986) của Đảng đề ra và cũng từ đó, báo chí bước vào giai đoạn mới, phản ánh một cách đa chiều với xu thế ủng hộ công cuộc đổi mới. Báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, chống các tiêu cực, tệ nạn xã hội. Đây cũng là thời kỳ báo chí có bước phát triển nhanh và mạnh mẽ: tăng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG