Đồ án tổng hợp: Đánh giá tác động môi trường cho dự án cầu Cửa Đại - TP Hội An

Luận án thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu: xác định các tác động tiềm tàng của dự án tới môi trường trong quá trình thi công công trình, đánh giá và dự báo các tác động chính của của công trình đến môi, trường trong và lân cận xung quanh dự án, đề xuất các biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực, quan trắc và quản lý công trình về mặc môi trường. . | Đồ án tổng hợp Trang 1 Tên đề tài ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CHO DỰ ÁN CẦU CỬA ĐẠI - TP HỘI AN GVHD: Phạm Phú Song Toàn SVTH : Văn Phú Yên Lớp : 08MT GVHD:Phạm Phú Song Toàn SVTH: Văn Phú Yên Đồ án tổng hợp Trang 2 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 5 1 Xuất xứ của dự án . 4 2. Mục tiêu của báo cáo đánh giá tác động môi trường. 4 3. Căn cứ pháp luật thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) . 4 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN . Tên dự án 6 Chủ dự án 6 Mô tả dự án . 6 Nội dung chủ yếu của dự án 8 CHƢƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI10 Điệu kiện tự nhiên và môi trường .10 Đặc điểm địa chất thủy văn 10 Điều kiện khí hậu .11 Hiện trạng môi trường tự nhiên gần khu vực dự án .12 Hiện trạng môi trường không khí .12 Hiện trạng môi trường nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    26    1    19-09-2021
3    12    1    19-09-2021
53    14    1    19-09-2021