Đề tài: Đánh giá tác động môi trường Khu Đô Thị Mới Nam Cầu Tuyên Sơn

Đề tài trình bày về các nội dung nghiên cứu: điều kiện tự nhiên môi trường và kinh tế xã hội, những tác động của dự án đến môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường,. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | GVHD: Phạm Phú Song Toàn Trang 1 SVTH: Mai Thanh Hải MỤC LỤC ̀ ̉ MƠ ĐÂU 4 ́ CHƢƠNG 1. MÔ TẢ DƢ̣ AN . 5 . Tên Dự án. 5 . Cơ Quan Chủ Dự án. . 5 . Vị Trí Địa Lý Của Dự Án 5 . Vị Trí Của Dự Án 5 . Các Đối Tƣợng Xung Quanh Dự Án. 5 . Nội Dung Chủ Yếu Của Dự Án. . 6 . Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng dự án 6 . Nội dung xây dựng dự án 6 ̀ CHƢƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TƢ̣ NHIÊN MÔI TRƢƠNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI . 8 . Điều kiên tự nhiên và môi trƣờng . 7 . Điều kiện về khí tƣợng, thủy văn 7 . Hiện trạng các thành phần môi trƣờng tự nhiên. 9 CHƢƠNG 3. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƢỜNG 12 . Nguồn gây tác động 12 . Nguồn gây tác động liên quan đến dự án . 12 . Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 29 . Đối tƣợng quy mô bị tác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.