Đồ án tốt nghiệp: Giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV của Công ty VTC Digicom

Đề tài trình bày về các nội dung nghiên cứu: tổng quan về hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV, các giải pháp kĩ thuật triển khai hệ thống IPTV, giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV của Công ty VTC Digicom. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | Đồ án tốt nghiệp GVHD : ThS. Võ Thị Hương Giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV của Công ty VTC Digicom GVHD: Võ Thị Hƣơng Sinh viên: Hồ Anh Quân Lớp: 09 LTDT SVTH : Hồ Anh Quân Trang II 09LTDT Đồ án tốt nghiệp GVHD : ThS. Võ Thị Hương MỤC LỤC Trang MỤC LỤC . I DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT III LỜI MỞ ĐẦU V CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ IPTV Giới thiệu chƣơng . .1 Khái niệm dịch vụ IPTV . 1 Một số ƣu điểm và nhƣợc điểm của dịch vụ IPTV 2 Tình hình triển khai dịch và phát triển dịch vụ IPTV. 4 Kiến trúc hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV 5 Mô hình tổng quát của hệ thống . 5 Cơ chế hoạt động của hệ thống 6 Các khối chức năng trong hệ thống IPTV 6 Chức năng các thành phần cung cấp cho hệ thống dịch vụ IPTV . 8 Những yêu cầu đối với dịch vụ IPTV 12 Hạ tầng mạng IP . 12 Băng thông kết nối 12 Băng thông đối xứng . 12 Chất lƣợng dịch vụ 13 Sự sẵn sàng của dịch vụ 13 Thời gian chuyển kênh đối với dịch vụ broadcast 13 Các phƣơng thức phát truyền tín hiệu trong IPTV . 13 Phƣơng thức truyền unicast 14 Phƣơng thức truyền multicast 14 Phƣơng thức truyền broadcast 14 Phân loại dịch vụ IPTV . 15 Các dịch vụ truyền hình quảng bá 15 Dịch vụ theo yêu cầu (On – Demand ) 16 Các dịch vụ tƣơng tác (Interactive ) 18 Các dịch vụ gia tăng khác .19 kết luận chƣơng 20 CHƢƠNG 2 : CÁC GIẢI PHÁP KĨ THUẬT TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IPTV .21 SVTH : Hồ Anh Quân Trang III 09LTDT Đồ án tốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG