Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế trạm xử lý nƣớc thải tập trung huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

Mục đích của đề tài "Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi" là thiết kế trạm xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải cho huyện Bình Sơn đến năm 2030. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | Đồ án tốt nghiệp Trang 1 GVHD:Phạm Phú Song Toàn TÊN ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ NHƢ VỸ Lớp: 08MT Khóa: 2008 - 2011 Ngành : CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ Lớp: 08 MT Đồ án tốt nghiệp Trang 2 GVHD:Phạm Phú Song Toàn LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay “Môi trƣờng và sự phát triển bền vững” là chiến lƣợc đƣợc nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế quan chiến lƣợc đó đƣợc thực hiện tốt thì việc xử lý nƣớc thải đƣợc thải ra từ khu dân cƣ là một trong những yếu tố quan trọng cần đƣợc thực hiện tốt và triệt để. Hiện nay nhà nƣớc ta đã có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề xử lý nƣớc thải không những cho các khu đô thị mà còn cho cả những vùng nông nên huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi cũng không phải ngoại lệ - cũng là khu vực rất quan tâm đến việc xử lý nƣớc thải trƣớc khi xả thaỉ để tránh tình trạng ô nhiễm. Huyện Bình Sơn là một huyện nằm phía bắc tỉnh Quảng Ngãi, nằm trên quốc lộ 1A, là nơi có vị trí giao thông rất thuận lợi để phát triển về mọi mặt, huyện có 1 thị trấn là nơi thông thƣơng, giao lƣu, buôn bán của các xã trong huyện, ngoài ra huyện còn có khu công nghiệp Dung Quất tập trung khá nhiều ngành công nghiệp thu hút khá nhiều đầu tƣ nƣớc ngoài, bên cạnh đó du lịch của huyện cũng rất phát triển .Nhờ đó mà đời sống của ngƣời dân không ngừng đƣợc cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên khi công nghiệp và đời sống đƣợc nâng cao thì lƣợng nƣớc thải của huyện cũng tăng lên. Để tránh tình trạng xả thải không tổ chức gây ô nhiễm môi trƣờng thì việc thiết kế và xây dựng một trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho cả huyện là một việc cần thiết. Và với mong muốn dùng những kiến thức đã học góp phần vào việ bảo vệ môi trƣờng của huyện nên sau 3 năm học tại trƣờng cao đẳng Công Nghệ ngành công nghệ môi trƣờng em đã nhận đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Tính toán và thiết kế trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi” Mục đích của đề tài này là thiết

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.